PIANO – platené elektronické články a noviny na slovenských weboch

PIANO je sieť predplatného za prémiový obsah najvýznamnejších slovenských webov, ktoré ponúkajú prevažne elektronické noviny a články. Za jednu platbu 2,90 € mesačne získava zákazník automaticky prístup k platenému obsahu na všetkých stránkach v sieti, bez ohľadu na to, kde zaplatí. Nie je viac potrebné aby sa niekde inde prihlasoval alebo platil.

Takýmto spôsobom získavania finančných zdrojov sa média snažia navýšiť už existujúce no nedostatočné príjmy z reklamy, aby boli schopné skvalitňovať a rozširovať svoj obsah.

Reklama je výborný zdroj príjmov na financovanie masového obsahu, ktorý láka veľké množstvo ľudí. Médiá však majú problém financovať z nej na webe náročnejší obsah určený pre ľudí, ktorých zaujímajú hlbšie analýzy, pôvodné spravodajstvo a vlastná tvorba. Médiá sa tradične od svojho vzniku preto väčšinou museli spoliehať na oba zdroje príjmov, od čitateľov aj z reklamy. Na webe médiá dlhé roky dúfali, že príjmy z reklamy budú stále rásť a tak dokážu nahradiť výpadok príjmov od čitateľov. To sa však nestalo a ak chcú médiá skvalitňovať a rozširovať svoj obsah, musia sa vrátiť k pôvodnému modelu financovania aj vďaka platbám od čitateľov.

V období od decembra 2011 do januára 2012 bola uskutočnená anketa zameraná na zistenie postoja slovenských internetových užívateľov voči tejto novej službe spoločného predplatného – PIANO. Ankety sa zúčastnilo 130 opýtaných a možno ich rozdeliť do 3 skupín podľa toho, či danú službu poznajú alebo nie (30%), a ak ju poznajú, či ju aj používajú (13%) alebo nie (57%).

„Poznáte službu spoločného predplatného za prémiové slovenské weby PIANO?“

Áno        91           70%

Nie          39           30%

 

 

„Využívate službu PIANO?“ (v rámci tých 91 respondentov, ktorí poznajú službu PIANO)

Áno        17           13%

Nie          74           57%

Prvá skupina respondentov sú tzv. „neinformovaní“. Tvoria 30% opýtaných a sú to tí internetoví užívatelia, ktorí o službe PIANO nepočuli a ani sa s ňou ešte nestretli. Na túto skupinu sa dá pozerať ako na skupinu nie veľmi potenciálnych zákazníkov. Súčasná sieť webov zahrnutá v PIANe  a obsah článkov na internete nie je pre nich zaujímavý.  Až 62% ľudí, ktorí nepoznajú danú službu napísali, že by momentálne nezačali využívať danú službu kvôli žiadnemu z webov zaradených v sieti PIANO.

Kvôli ktorému webu by ste začali využívať služby PIANO?

O využívaní danej služby by začali uvažovať iba v prípade skvalitnenia obsahu slovenských článkov a novín, alebo v prípade rozšírenia obsahu a služieb zaradených v sieti PIANO.

V akom prípade by ste začali uvažovať o zaplatení predplatného PIANO?

Zníženie ceny za predplatné                                              5

Rozšírenie obsahu a služieb zaradených v PIANO         11

Skvalitnenie obsahu slovenských článkov a novín       19

Žiadny, platené články na internete nie sú pre mna zaujímavé          17

 

Zdá sa Vám cena za predplatné:      

Nízka                      1             1%

Primeraná             26           20%

Vysoká                   12           9%

Pre túto skupinu ľudí je charakteristické, že čítajú výrazne menej ako ľudia, ktorí poznajú službu PIANO. Viac ako 20% „neinformovaných“ číta elektronické noviny a články maximálne raz mesačne, oproti 2% z ostatných opýtaných.  A až 62% číta klasické papierové noviny menej ako raz týždenne (oproti 42% z ostatných).

Čítate noviny na webe alebo nejaké iné internetové magazíny? Ako často?

takmer denne                                       13           10%

3 – 4 krát za týždeň                             11           8%

raz za týždeň                                       5             4%

2 – 3 krát za mesiac                             2             2%

1 krát mesačne                                    2             2%

menej ako 1 krát mesačne                 2             2%

vôbec                                                    4             3%

 

 

Čítate klasické (papierové) noviny, týždenníky, mesačníky, magazíny? Ako často?

takmer denne                                      1             1%

3 – 4 krát za týždeň                             5             4%

raz za týždeň                                        9             7%

2 – 3 krát za mesiac                             9             7%

1 krát mesačne                                    4             3%

menej ako 1 krát mesačne                 6             5%

vôbec                                                    5             4%

Dá sa teda predpokladať, že za noviny a články zatiaľ nie sú ochotní platiť ani v elektronickej a ani papierovej podobe. Jediný spôsob ako získať túto skupinu ľudí by bola skvalitniť obsah slovenských webov a novín.

 Druhú skupinu tvoria tí opýtaní, ktorí poznajú službu PIANO, no nevyužívajú ju, nemajú predplatné – „non subscribers“. Toto je prevažná väčšina nami opýtaných ľudí, až 57%. Pričom z tých, ktorí službu poznajú je až 81% „non subscribers“ a iba 19% tých, ktorí službu majú aj predplatenú.

Táto skupina je charakteristická tým, že takmer každý respondent číta elektronické noviny a magazíny niekoľko krát do týždňa. Čiže sú pre nich internetové články zaujímavejšie ako pre „neinformovaných“ ale je to porovnateľné s poslednou skupinou, ktorá má zaplatené predplatné.

Čítate noviny na webe alebo nejaké iné internetové magazíny? Ako často?

takmer denne                                      55           42%

3 – 4 krát za týždeň                             10           8%

raz za týždeň                                        4             3%

2 – 3 krát za mesiac                             3             2%

1 krát mesačne                                    0             0%

menej ako 1 krát mesačne                 1             1%

vôbec                                                    1             1%

 

Taktiež až 78% opýtaných číta papierové noviny aspoň raz mesačne. A dokonca vyše polovica číta kupované magazíny aspoň raz týždenne –  58%. To znamená, že sú ochotnejší platiť za články ako skupina „neinformovaných“ no opäť neexistuje výrazný rozdiel medzi skupinou „non subscribers“ a tými, ktorí majú predplatené PIANO.

Čítate klasické (papierové) noviny, týždenníky, mesačníky, magazíny? Ako často?

takmer denne                                      11           8%

3 – 4 krát za týždeň                             12           9%

raz za týždeň                                        20           15%

2 – 3 krát za mesiac                             9             7%

1 krát mesačne                                      6              5%

menej ako 1 krát mesačne                 8             6%

vôbec                                                    8             6%


Rozdiel medzi skupinou „non subscribers“ a respondentmi s predplatným vidieť vo využívaní iných platených e-verzií novín. Iba 8 % opýtaných platilo za iné elektronické články a ďalších 8% pokračuje v platení. Naproti tomu až 41% tých, ktorí majú predplatné PIANO, využívalo platené e-verzie novín aj v minulosti.

Využívate / využívali ste nejaké iné platené e-verzie novín v minulosti?

 

Áno, stále využívam                           6             5%

Áno, v minulosti, ale už neplatím     6             5%

Nie                                                         62           48%

 

Dôležité je aj zistenie, že až 30% zo všetkých opýtaných prestalo kvôli PIANu čítať niektoré sekcie webových stránok, ktoré sa stali spoplatnené.

Prestali ste kôli spoplatneniu čítať niektoré sekcie/weby?

 

Áno                                        39           30%

Nie                                         35           27%

 

Znamená to teda, že PIANO obsiahlo sekcie/weby, ktoré sú pre slovenských internetových užívateľov zaujímavé, avšak nie sú zaujímavé na toľko, aby za ne boli ľudia ochotní platiť. Z nasledujúceho grafu vidieť, že na to aby ľudia začali zvažovať o zaplatení predplatného PIANO, je potrebné aby sa obsah slovenských článkov a novín výrazne zlepšil.

V akom prípade by ste začali uvažovať o zaplatení predplatného PIANO?   

      

Zníženie ceny za predplatné                                                6             8%

Rozšírenie obsahu a služieb zaradených v PIANO         23           31%

Skvalitnenie obsahu slovenských článkov a novín       44           59%

Žiadny, platené články na internete nie sú pre mna zaujímavé                                                                                                                              23           31%

Other                                                                                     2             3%

 Poslednú, tretiu skupinu opýtaných tvoria tí, ktorí využívajú službu spoločného predplatného PIANO – tzv. „užívatelia“. Tých je iba 18,5% zo skupiny, ktorí poznajú službu PIANO a celkovo iba 13% zo všetkých opýtaných.

Výrazná väčšina užívateľov má ročné predplatné a začala PIANO využívať najviac kvôli webovým stránkam SME a týždeň..

Aké máte predplatné?

Ročné                                    8             50%

Mesačné                               4             25%

Týždenné                              0             0%

Firemné                                 3             19%

Žiadne                                   1             6%

 

 Kvôli ktorému webu ste začali využívať služby PIANO?

 

Čo sa týka ceny za predplatné, 47% užívateľov ju považuje za primeranú a až 41% užívateľov ju považuje za vysokú. Takže je otázne, či by bolo vhodné zvyšovať cenu za predplatné.

                Nízka                      1             1%

                Primeraná             8             6%

                Vysoká                   7             5%

Posledný graf naznačuje, že viac ako polovica užívateľov by navýšenie ceny neuvítala ani v prípade skvalitnenia obsahu. Pokiaľ by sa prevádzkovatelia slovenských webov predsa len rozhodli zvýšiť cenu predplatného, lepšie by to užívatelia akceptovali s paralelným rozšírením ponuky.

Boli by ste ochotný platiť vyššie predplatné v prípade rozšírenia alebo skvalitnenia obsahu a zvýšenia počtu služieb zaradených v sieti PIANO?

Áno, som za rozšírenie ponuky         4             3%

Áno, som za skvalitnenie obsahu     3             2%

Nie, zvýšenie ceny by som neuvítal  6             5%

Nie, rozšírenie / skvalitnenie obsahu by mi neprinieslo žiadne benefity 3      2%

 

Z nášho prieskumu teda vyplýva, že slovenské média by sa najskôr mali zamerať na skvalitnenie internetových novín a článkov a až následne sa snažiť získavať peniaze od čitateľov priamo a nie iba prostredníctvom reklamy.

Slovenskí užívatelia internetu ešte nie sú zvyknutí platiť za informácie získané online a pokiaľ by mali platiť očakávajú kvalitnejšie služby ako im boli poskytované doteraz.

Autor: Romana Odrášková