PODPORA PREDAJA NA ESHOPOCH

Tento prieskum sa venuje podpore predaja na internete. Teda aký druh marketingu je najlepšie použiť, aby človek prevádzkujúci web shop dosiahol očakávané zisky, alebo aspoň dal o svojej stránke vedieť. Prostredníctvom dotazníka sme chceli prísť k záveru čo človeka osloví najviac po otvorení webovej stránky, a naopak čo ho zasa osloví najmenej. Aká známa osobnosť by ho oslovila pri nákupe, či ktoré zľavové stránky navštevuje najčastejšie.Prieskum by mohol byť nápomocný ako začínajúcim podnikateľom prostredníctvom eshopu, tak aj podnikateľom, ktorý chcú rozšíriť svoje portfólio medzi zákazníkov neobľubujúcich kamenné predajne.

Podpora predaja

 Podpora predaja je nástrojom zabezpečenia odbytu produktov. Ponúka niečo, čo je pre spotrebiteľa lukratívne a čo nie je samozrejmou súčasťou produktu alebo služby. Ide o motivačné nástroje stimulovania nákupu. Môže sa realizovať v týchto oblastiach:

 • spotrebiteľská skupina – cieľová skupina sú zákazníci
 • obchodná – sprostredkovatelia
 •  podniková – predajné orgány 

Spotrebiteľská podpora predaja

 Spotrebiteľská podpora predaja má tieto nástroje: kupóny, vzorky, prémie, dary, ceny, odmeny, vystavovanie, skúšanie zadarmo, záruka, výmenné akcie, vrátenie peňazí. Má motivačný charakter v:

 • prilákaní nových zákazníkov
 • odmeňovaní verných zákazníkov
 • zvýšení opakovateľnosti nákupov

Obchodná podpora predaja

Obchodná podpora predaja – zľavy, zrážky, časť produktu zadarmo. Motivuje obchodníka, aby ponúkal danú značku, aby ju propagoval priamym predvádzaním, aby obchodoval s väčším množstvom, a ďalej aj organizovaním súťaží manažérov.

Firemná podpora predaja

Firemná podpora predaja – obchodné výstavy, konferencie, predajné súťaže, reklamy – perá, zapaľovače. Motivácia je zameraná na vecnú a morálnu podporu predajcov, prekonanie psychyckých bariér. Ale môže mať aj nevýhody ak sa uplatňuje príliš často:

 • vyvolá dojem nižšej kvality
 • zákazníci očakávajú výhodné ponuky a nekupujú za štandardné cen
 • po ukončení PP môžu zákazníci prejsť ku konkurencii

Faktory podpory predaja

a) podpora osobných aktivít predaja: personálne opatrenia – usmerňovanie pracovníkov (ideálne ak to robí šéf – zvyšuje sa vierohodnosť), vecné opatrenia – materiálno – technické zabezpečenie (miestnosť, makety, projekty, diapozitívy)
ciele podporujúce predaj:
– kontakt so zákazníkom
– zvyšovanie stupňa známosti
– profilovanie podniku
– zvýšenie frekvencie zákazníkov
– podklady na PP – cenníky, prospekty, modely
– služby zákazníkom
– dôkazy výkonov
– zvýšenie kúpnej príťažlivosti
– vyznamenanie
b) podpora masových komunikácií – reklama

Druhy PP

 • Banner
 • Textová Reklama
 • Lištová Reklama
 • Emailová Reklama/Spam
 • Pay Per Click, Ppc
 • Pay Per Action, Ppa
 • Cost Per Mile, Cpm
 • Katalógová Reklama – Registrácia
 • Optimalizácia Pre Vyhladávače – Seo
 • Advergaming
 • Facebooková Reklama

Nástroje PP     

 • Vzorky
 • Kupóny
 • Súťaže
 • Hry Šťastia
 • Rabaty
 • Multibalenia
 • Cenové Zľavy

Merateľnosť PP a reklamy prebieha prostredníctvom počtu návštevníkov na stránke. Napr. FB ponúka potrebné štatistiky návštevnosti FB pages aj s demografickými údajmi. Dôležité sú samozrejme aj diskusie, či vyplnené dotazníky.

Doterajšie prieskumy

Z výsledkov prieskumu MML za rok 2007 vyplýva, že až 51,8 % respondentov internetová reklama obťažuje. Polovica opýtaných dokonca uviedla, že by jej určite nemalo byť viac.

Pokiaľ v roku 2006 bola internetová reklama úplne nezaujímavá pre 22,9 % respondentov, o rok neskôr získala mierne lepšie hodnotenie (22 %). Naopak, za určite alebo skôr zaujímavú ju považuje viac ako tretina opýtaných (35,2 %), čo je tiež o niečo lepší výsledok ako v roku 2006 (34,1 %). Za určite alebo skôr nezaujímavú ju však stále považujú takmer dve tretiny respondentov (62,2 % v roku 2006 a 61,8 % v roku 2007).

O tom, že online reklamy by malo byť viac, je presvedčených iba 1,7 % (v roku 2007) resp. 1,8 % (v roku 2006) opýtaných. Naopak, skôr alebo určite menej reklamy na webe by uvítalo až 87,1 % ľudí v roku 2007. Zaujímavé je, že presná polovica odpovedá na otázku, či internetovej reklamy môže byť viac „Určite nie“.

Len o niečo málo viac ako polovica účastníkov prieskumu uvádza, že si internetovú reklamu nevšíma (53,6 % v roku 2006, 53,2 % v roku 2007). 44 % opýtaných v roku 2007 a 42,9 % v roku 2006 si naopak reklamu na internete všíma. Každý desiaty si ju všíma veľmi a tretina opýtaných skôr áno ako nie.

Pri otázke, či internetová reklama obťažuje, odpovedala v roku 2007 „určite áno“ alebo „skôr áno“ viac ako polovica opýtaných (51,8 %), pričom v roku 2006 to bolo iba 48,7 % respondentov. Za veľmi obťažujúcu ju pritom v minulom roku označilo až o 2,5 % viac opýtaných ako rok predtým.

Náš Prieskum

Prebiehal prostredníctvom dotazníka a zapojilo sa doňho 49 respondentov, ktorí denne navštevujú internet. Vyberali sme respondentov z odlišných vekových kategórií, zamestnaní, vzdelania, nech výskum zahrnie čo najširšie portfólio a najlepšiu vzorku.

Takmer všetci už nakúpili nejaký tovar alebo službu, takže respondenti budú veľmi dobrou vzorkou pre otázky podpory predaja.

 

Kupujúci na internete sa zameriavajú predovšetkým na hmotný tovar, najmä kvôli cene. Ďalšou službou ktorá je druhá njpopulárnejšia je letenka, alebo lístok, kvôli rezervácii a častokrát aj nižšej cene. Najmenej ich zaujíma online nákup služieb.

Vyhľadávač google je najrozšírenejším prostriedkom na hľadanie najlacnejších nákupov, či rezervácií. Z toho môžeme usúdiť, že jedným z osvedčených reklamných ťahov by bola optimalizácia.

Opakovaný nákup na rovnakom portáli je takmer pravidlom. Takže najdôležitejšie je zákazníka prvotne osloviť, následne sa môže nákup zopakovať ako je to až u takmer 88% opýtaných.

Investícia do reklamy je podľa opýtaných veľmi dôležitá, a takmer polovica si myslí že by to mohlo byť až okolo 50 % pôvodného kapitálu.

Či poznajú bežní nákupcovia marketingové nástroje, ktoré ich majú lákať, hovorí nasledujúci graf, a môžeme povedať že zhruba polovica vie čo myslíme.

Tí, ktorí vedeli, nemali problém uviesť i príklad, bannerová reklama rozhodne vedie.

 

Ďalšia otázka sa zameriava na predaj prostredníctvom internetu, až 65% respondentov ešte nikdy nič prostredníctvom internetu nepredalo. Väčšinou bol dôvod : „nebolo čo“ .

Ti ktorí predali, tak to bolo najmä prostredníctvom portálov : ebay.com, ebay.co.uk, aukro.sk a bazos.sk.

Otázky ďalej smerujú k obľúbenosti jednotlivých reklamných prostriedkov, čo ich najviac zaujme a naopak čo najviac odpudí. Táto znalosť pomôže pri vyberaní pre oslovenie zákazníkov, či naopak, čomu je dobré sa vyhnúť.

Animácia je najobľúbenejším pútačom, za ňou nasleduje facebook reklama, najneobľúbenejšou reklamou je jednoznačne reklama cez celú obrazovku.

Či sa oplatí propagovať svoje produkty a služby prostredníctvom zľavových portálov ukazuje nasledovný graf. 60% využíva.

Najmä prostredníctvom portálu Zlavadna a následne Zlavomat. A konkrétne produkty: cenové zľavy a kupóny.

Podstatná je samozrejme pointa reklam, ktorá dokáže nejakým spôsobom osloviť. Najviac oslovuje Vtipná, zábavná a sexy. Najmenej predáva známa osobnosť.

A keď už by to bola osobnosť, na oslovenie slovenských užívateľov nestačí len tak hocikto, najviac by predávala Angelina Jolie.

Či je dobré robiť prieskum prostredníctvom takéhoto dotazníka je taktiež dôležité. Pravdou však je že až 56,3% opýtaných takýto dotazník vyrušuje a aj obťažuje.

Záver

 Podľa nášho prieskumu Podpory predaja na eshopoch sa nám podarilo dospieť k záverom, ktoré majú určite vplyv na obchodné subjekty fungujúce prostredníctvom internetu.

Keďže takýchto prieskumov nebolo zverejnených veľa, môžeme povedať že máme návod na to ako by mala vyzerať ideálna reklama.

 Eshop by mal mať zabezpečenú optimalizáciu SEO pre vyhľadávače, teda keď si zadám tovar, službu do vyhľadávača, medzi prvými bude produkt z môjho eshopu. Základom je získať si zákazníka a preto je dobré investovať do reklamy na oslovenie, prípadne do reklamy na špeciálne produkty požadované našimi najlepšími zákazníkmi. Predaj podporíme prostredníctvom bannerovej reklamy, ktorú ľudia najlepšie poznajú.

Animácia je zasa najobľúbenejšou podporou plus reklama na sociálnej sieti facebook. Vyhýbať by sme sa mali reklamám cez celú obrazovku a tým, ktoré nemajú funkčné interaktívne okienko “zavrieť” , to je pre ľudí maximálne odpudzujúce. Oplatí sa taktiež propagácia na zľavových portáloch ako Zlavadna a Zlavomat prostredníctvom cenových zliav a kupónov. Reklama by mala byť najmä vtipná a sexy, do známych osobností sa príliš neoplatí investovať, maximálne tak do Angelina Jolie, ale to by zrejme vyšlo drahšie ako celé naše podnikanie.

 Autor:  Silvia Bohušová

Vydanie: Digital Science Magazine, Číslo 3, Ročník II.

 

Zdroje

http://www.euroekonom.sk/marketing/agrarny-marketing/podpora-predaja-spotrebitelska-obchodna-firemna-faktory-podpory-predaja/

 Návrh Komunikačnej Kampane A Jej Implementácia, Diplomová práca Bc. Lukáš Štecák, Brno.

 http://strategie.hnonline.sk/sk/sedy/prieskumy/ine/internetova-reklama-obtazuje.html

 http://facebook.com