SEO a analytické nástroje

SEO optimalizácia je nevyhnutnou súčasťou online marketingu, alebo internetového marketingu. Čo ale vlastne skratka SEO znamená? „Search engine optimization“ alebo optimalizácia pre internetové vyhľadávače je súbor techník a postupov ako docieliť to, aby sa web stránka dostala na žiaducu úroveň, teda medzi prvé miesta v zobrazení stránok vo vyhľadávačoch. To sa uskutočňuje na základe zadaných kľúčových slov, s ktorými pracujú „vyhľadávacie roboty“ pomocou zložitých algoritmov. Cieľom optimalizácie SEO je presvedčiť tieto „vyhľadávacie roboty“ o dôležitosti web stránky, ktorú firma optimalizuje. SEO patrí k tzv. organickému vyhľadávaniu a teda neplatenému. Tzn. že snaha o anorganické vyhľadávanie je len odkazom finančných zdrojov majiteľa stránky. Práve preto je organické vyhľadávanie, SEO, oveľa relevantnejší zdroj hodnotenia, keďže objektívne poukazujú na dôveryhodnosť stránky.

1.2 Ako SEO funguje

SEO optimalizácia vznikla kvôli stúpajúcej existencii webových stránok, ktoré už nebolo možné zaznamenávať iba v obyčajných katalógoch. V súčasnosti je najúspešnejším vyhľadávačom (najčastejšie používaným) Google s vyše 80% – ným podielom na trhu.[1] Nie je tomu inak ani na Slovensku, kde tvorí až 95%.[2]

Dôveryhodnosť zaindexovanej stránky vyhodnocuje akýsi „robot“ (algoritmus), ktorý sleduje zmeny, aktualizácie a novinky na tejto stránke, vyhodnocuje ich a prikladá jej rôznu dôležitosť. Tento algoritmus je čoraz zložitejší a verejnosti neprístupný. SEO preto nie je záležitosť jedného dňa, ale ide o systematickú prácu s kľúčovými slovami, externými odkazmi atď., ktoré vyžadujú dlhší čas. Takisto, výsledky sa často dostavia až po pár mesiacoch.

1.3 SEO faktory a analytické nástroje

1.3.1 SEO faktory

Aké faktory sa pri SEO používajú? Niektoré sme spomenuli už vyššie, ale v princípe ide hlavne o on page a off page faktory. On page faktory sú také, ktoré sa dajú implementovať a meniť priamo na stránke a off page sú také, ktoré zasahujú mimo dosah našej vlastnej stránky. [3]

Medzi on page faktory patria:

kľúčové slová: delia sa na short tail (1 až dvojslovné spojenie) a na long tail (3 a viac slovné spojenie).

doména: ako stavebný kameň každej internetovej adresy. Samozrejme spravidla majú výhodu tie stránky, ktoré sú subdoménou väčšej domény, ak daná doména je pochopiteľne často vyhľadávaná. Pre SEO je užitočné používať čo najkratšie, ale čo najvýstižnejšie domény.

URL: pre stratégiu SEO je dôležité zadávať čitateľnejšie URL adresy, hlavne pri široko štruktúrovaných stránkach. Čitateľnejšia URL adresa pomôže k lepšiemu zorientovaniu sa pre návštevníka.

META tagy – sú súčasťou skrytej časti html kódu stránky. Ide hlavne o informácie pre vyhľadávače, ktoré sú bežnému užívateľovi neviditeľné. Je vhodné v nich využiť aj kombináciu kľúčových slov.

title – nadpis alebo názov stránky. Je vhodné pri title konkretizovať o akú stránku ide. napr. DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže. Ak by title bol len DOMKA, užívateľovi by to nič nehovorilo. Takto vieme, že ide o akýsi mládežnícky portál, či stránku.

obsah – využíva sa hlave copywriting ako techniky písania textu, teda takého textu, ktorý priláka čo najviac zákazníkov a docieli konverziu užívateľa na zákazníka.

interné odkazy – ide o prelinkovanie slov alebo slovných spojení na iné stránky vo vnútri web stránky, čím sa zvyšuje použiteľnosť kľúčových slov.

Medzi off page faktory patria:

externé odkazy – prelinkovanie slov alebo slovných spojení na iné stránky mimo oblasti vlastnej stránky

Page Rank – hlavným prínosom Googlu je tzv. „Page Rank“ – hodnotenie web stránky na základe vzájomných odkazov. Čím viac stránok na nejakú stránku odkazuje, tým vyšší Page Rank. Čím vyšší Page Rank tieto stránky majú, tým vyšší Page Rank má aj tá, na ktorú odkazujú. Algoritmus okrem toho hodnotí aj obsah, hustotu kľúčových slov a množstvo iných faktorov, ktoré Google časom mení, aktualizuje a pripisuje im inú váhu v celkovom hodnotení.

1.3.2 Analytické nástroje

Je dôležité rozlišovať medzi SEO faktormi a SEO analytickými nástrojmi. Analytický nástroj je teda tool na analýzu správne zvolených a použitých SEO faktorov. Je to akýsi vyvinutý software, ktorý hodnotí vhodnosť použitia SEO faktorov. Medzi takéto nástroje patrí hlavne Google AdWords (na analýzu kľúčových slov, ktorý dokáže vyhodnotiť ich používanosť a konkurenciu), Google Analytics (univerzálny nástroj na sledovanie štatistiky o web stránkach, o tom, ako ľudia našli stránku, akým spôsobom ju prezerajú atď. S týmito informáciami môžete zlepšiť návratnosť investícií svojej webovej stránky, zvýšiť počet konverzií a zarobiť viac na webe), Wordtracker (konkurent Gg AdWords, zameraný však viac na long tail kľúčové slová), Backlinks (software pre linkovanie odkazov na iné web stránky), Collabim (software na správu a evidenciu spätných odkazov, kľúčových slov, PR článkov, bannerov, atď.).


2. SEO optimalizácia na slovenskom trhu

V tejto časti sa budeme venovať praktickej časti využitia optimalizácie SEO na web stránkach organizácií na Slovensku. Cieľom výskumu bolo zistiť nakoľko sa na slovenskom trhu používa SEO optimalizácia a akú prináša užitočnosť. Chceme sa zamerať hlavne na mikro a malé slovenské podniky, o ktorých predpokladáme, že pre nich je SEO veľmi potrebné, ak chcú uspieť pri konkurenčnom boji.

Výskum bol robený na 30 respondentoch – správcoch firemných web stránok.

2.1 Dotazník

Dotazník obsahoval 17 otázok, ktorých vyplnenie zaberalo maximálne 3 minúty. Prvé tri otázky viedli k tzv. „demografickým“ údajom firmy, teda údajom, na základe ktorých budeme analyzovať výsledky.

„Demografické údaje“ firiem

Z 30 respondentov vyplývajú nasledujúce výsledky:

 • 29 firiem implementovalo SEO optimalizáciu, 1 medzinárodná firma z oblasti IT ju neimplementovala. Budeme teda analyzovať 29 relevantných odpovedí.
 • 26 bolo slovenských firiem, 3 medzinárodné
 • 17 bolo mikro firiem (iba slovenských), 7 malých firiem (iba slovenských), 3 stredne veľké firmy (1 slovenská, 2 medzinárodné) a 2 veľké firmy (1 slovenská, 1 medzinárodná)

9 firiem sa orientuje na IT (8 slovenských, 1 medzinárodná), 4 firmy sa orientujú na marketing (iba slovenské), 3 firmy na predaj (iba slovenské), 2 sú z neziskovej sféry (iba slovenské). Ostatné slovenské sa orientujú na stavebníctvo, štátna správa, foto, BOZP a PO, architektúra/design, vydavateľstvo, kultúra a cestovný ruch. Jedna slovenská firma nešpecifikovala oblasť. Zo zvyšných medzinárodných to boli oblasti ako HR a doprava.

Pri analýze odpovedí budeme brať do úvahy iba dve základné skupiny kvôli najväčšej početnosti odpovedí a tiež cieľu skúmania:

 1. slovenské mikro firmy (17)
 2. slovenské malé firmy (7)
 3. slovenské stredné firmy (1)
 4. slovenské veľké firmy (1)
 5. medzinárodné stredné firmy (2)
 6. medzinárodné veľké firmy (1)

Počet respondentov v týchto dvoch skupinách tvorí až 83% všetkých opýtaných, preto ostatné odpovede nebudeme brať do úvahy (aj preto, že pri ostatných slovenských firmách bol uvedený iba jeden respondent, čo stráca na objektivite). Oblasť, v ktorej firma podniká, tiež nebudeme brať do úvahy, keďže početnosti odpovedí neboli rovnaké a teda by výsledky neboli objektívne.

2.1.3 Slovenské mikro a malé firmy – spracovanie výsledkov

 • Ako pristupujú slovenské firmy k optimalizácii SEO?

Z grafu vidíme, že mikro a malé slovenské firmy na SEO pracujú, spravidla systematicky, prípadne si objednávajú SEO agentúry alebo iných odborníkov na vytvorenie SEO optimalizácie pre svoje web stránky. Treba však aj podokntúť, že niektoré firmy v minulosti zaviedli SEO, ale momentálne mu nevenujú pozornosť.

 • Využívajú slovenské firmy SEO agentúry alebo optimalizáciu vykonávajú svojpomocne?

Z grafu vidno, že drvivá väčšina opýtanej vzorky pracuje na SEO svojpomocne, pretože SEO optimalizácia je vhodná a ľahko naučiteľná pre každého. Len málo týchto podnikov využívalo SEO agentúru na začiatku alebo odborného SEO poradcu. Dôvodom možno je aj to, že mnoho optaných podnikov sú z IT sféry a teda odborníkov nepotrebujú.

 • V akom období začali so SEO optimalizáciou?

Keďže sa pojem SEO začal na Slovensku častejšie používať až v období od roku 2008, vidíme, že slovenské firmy na novú pomôcku pre online marketing rýchlo zareagovali. Môžeme teda tvrdiť, že už len za jedne rok (2011) to bolo až 6 opýtaných firiem, ktoré zaviedli SEO optimalizáciu.

 • Aký vek majú ich web stránky?

V nasledujúcej tabuľke sme sa rozhodli porovnať vzať medzi obdobím, v ktorom firmy SEO implementovali a vekom ich web stránky. Teda nakoľko rýchlo firmy začali so SEO optimalizáciou pre regostrovaní ich stránky. Čím tmavšia farby, tým rýchlejšia reakcia. Vidíme, že väčšina firiem sa začala venovať SEO hneď po registrácii ich stránky.

 • Je stránka subdoménou väčšej domény?

Ak sú web stránky pod väčšou doménou, ktorá sa zobrazuje na vysokých miestach vo vyhľadávačoch, SEO nie je natoľko potrebné. Drvivá väčšina firiem však nepatrí pod väčšiu doménu, preto je pre nich SEO veľmi dôležité.

 • Ktoré faktory sa pri implementácii SEO najviac využívali?

             

 

 • Ktoré z týchto faktorov zaberali najviac času?

Z grafov vidíme, že jedna z najpodstatnejších činností je práca s kľúčovými slovami, no najviac dáva zabrať externé linkovanie. Preto už existujú rôzne služby iných firiem, ktoré toto externé linkovanie ponúkajú (Backlinks).

 • Pri tvorbe kľúčových slov sa dával dával dôraz na:

 • Pri optimalizácii SEO sa využívali nástroje ako:

Google je stále jednotka na trbu a prináša jednoduché a účinné tooly a pomôcky pre SEO.

 • 75% zo skúmaných firiem má Page Rank, nemá ho iba 6 mikro slovenských firiem.

Čím vyšší Page Rank, tým je stránka zobrazovanejšia. Vidíme tu, že veľkosť firmy vplýva na znalosť jej značky, čo spojené s vysokou mierou vyhľadávania tejto stránky. Dá sa teda povedať, čím väčšia firma (známejšia), tým vyšší Page Rank.

 • Po akom časovom úseku SEO prináša pozitívne výsledky?

Tento graf potvrdzuje tvrdenie, že SEO je systematická práca a prináša výsledky až po dlhšom časovom úseku. Bohužiaľ, prevláda fakť, že takmer 30% opýtaných firiem SEO optimalizáciu síce zavedie, ale nehodnotí jej užitočnosť.

 • O koľko percent vzrástla návštevnosť stránky po implementácii SEO? (Vzhľadom jej začatie a intenzitu práce)
% nárast Kedy SEO implementovali Ako sa venujú SEO Efektivita

0,3

v období rokov 2005 – 2007 áno a venujeme sa SEO priebežne

0,5

v období rokov 2008 – 2010 áno a venujeme sa SEO priebežne

0,5

v období rokov 2008 – 2010 áno a venujeme sa SEO priebežne

0,7

v období august – december 2011 áno,  SEO mi však spravuje agentúra

1

v období rokov 2008 – 2010 áno,  SEO mi však spravuje agentúra

10

v období rokov 2008 – 2010 áno,  SEO mi však spravuje agentúra

20

v období august – december 2011 áno, ale nevenujeme momentálne pozornosť SEO

20

v období rokov 2008 – 2010 áno a venujeme sa SEO priebežne

50

v období rokov 2008 – 2010 áno a venujeme sa SEO priebežne

50

v období rokov 2008 – 2010 áno a venujeme sa SEO priebežne

70

v období rokov 2005 – 2007 áno a venujeme sa SEO priebežne

80

v období rokov 2005 – 2007 áno,  SEO mi však spravuje agentúra

100

v období rokov 2008 – 2010 áno, ale nevenujeme momentálne pozornosť SEO

100

v období rokov 2005 – 2007 áno a venujeme sa SEO priebežne

100

pred rokom 2005 áno,  SEO mi však spravuje agentúra

300

v období rokov 2008 – 2010 áno, ale nevenujeme momentálne pozornosť SEO
250-300 v období január – júl 2011 áno, ale nevenujeme momentálne pozornosť SEO

Táto tabuľka súhrne hodnotí vplyv toho, kedy sa SEO do firmy zaviedlo, či sa mu (a nakoľko) venuje pozornosť a nakoľko tieto dva faktory vplývajú na zvýšenie návštevnosti stránky. Najvyššia efektívnosť zavedenia je vyznačená najsýtejšou farbou. Vidíme, že hoci percentuálny nárast návštevnosti je rozdielny, no celková efektivita je viditeľná len u troch, resp. šiestich firiem.

 • Prejavila sa SEO optimalizácia na vyšších ziskoch?

Z posledného grafu môžeme vyvodiť, že SEO optimalizácia je užitočný nástroj na zvýšenie ziskov pre firmy, kde dochádza ku konverzii návštevníka.

 

Zhrnutie

Na základe výskumu môžeme vyvodiť nasledovné. Slovenské mikro podniky a malé podniky využívajú optimalizáciu SEO a môžeme tvrdiť, že ich počet stále stúpa. Je pravdou, že drvivá väčšina opýtaných boli firmy z IT oblasti a marketingovej oblasti, pre ktorých pojem SEO nie je žiadnou raritou.

Tieto podniky si SEO spravujú interne, hlavne kvôli obmedzenému rozpočtu, preto pre SEO agentúry alebo SEO poradcov sú atraktívnejšie väčšie podniky.

Zaujímavou oblasťou pre začínajúceho podnikateľa, ktorý sa chce pohybovať v oblasti SEO, je práve oblasť externého linkovania. Podľa výsledkov vidíme, že firmy externé linkovanie pokladajú za jedno z najdôležitejších faktorov pri SEO, ale zaberá im pritom najviac času. Klient teda bude chcieť ušetriť čas, a práve táto potreba môže byť zaujímavá pre podnikateľov v online marketingu.

Hoci veľa firiem si sleduje svoj Page Rank, mnoho z nich už ďalej neregistruje iné štatistiky, na ktoré SEO vplýva (obdobie, po ktorom bolo zavedenie SEO efektívne; nárast zvýšenia ziskov; atď.). Táto oblasť môže byť pre podnikateľa v internetovom marketingu tiež zaujímavou. Podnetom môže byť vytvorenie softwaru, ktorý dokáže toto všetko sledovať.

Záver

V závere mojej práce môžem tvrdiť, že výskum priniesol zaujímavé výsledky, ktoré môžu slúžiť ako podnet na zamyslenie pre marketérov alebo ľudí, ktorí sa online marketingu chcú venovať aj na biznis leveli. Jedinou nevýhodou výskumu je relatívne malý počet respondentov, čo stráca na objektivite výsledkov. Avšak cieľová skupina respondentov bola veľmi špecifická (ľudia, spravujúci web vo formách/organizáciách), o to ťažšie bolo dopracovať sa k nim.

Osobne mi tento projekt priniesol hlbší pohľad na SEO, na možnosti jeho využitia ako aj potvrdenie, že jeho spravovanie má zmysel a pri systematickej práci dokáže priniesť vysokú mieru efektivity pre firmu.

Autor: Veronika Dolná