To najpodstatnejšie pre WEB

Informácie, ktoré sme získali zo sekundárnych zdrojov, sme využili pri tvorbe otázok a k nim doplnených možností. Boli to otázky, kde si respondent mohol vybrať práve jednu možnosť, alebo to boli otázky s viacerými možnosťami, ktorým boli priradzované rôzne váhy, v závislosti od voľby jednotlivca. Otázky mali jednoduchú štruktúru, aby respondent mohol pohotovo reagovať na jednotlivé otázky. Otázky boli rozdelené do troch skupín:

  • prvý dojem pri kliknutí na webovú stránku
  • dizajn webovej stránky
  • informovanosť a rozloženie textu na webovej stránke

Analýza jednotlivých otázok, reakcie respondentov na ne a ich samotné znenie spolu s možnosťami sú uvedené v nasledujúcich bodoch projektu. Opýtaní respondenti boli vo veku 20- 40 rokov. Išlo väčšinou o študentov vysokej školy a zamestnancov rôznych odvetví (predavačka, upratovačka, učiteľka, starosta, manager a i.).

Vyhodnotenie dotazníka a výber najdôležitejších bodov pri tvorbe webovej stránky

 a) prvý dojem pri kliknutí na webovú stránku

Vo väčšine prípadov si respondent resp. používateľ internetového pripojenia si na prvý pohľad všíma zaujímavý, pútavý dizajn, rozloženie stránky, doplnené fotky, obrázky. Potvrdzuje to aj prvá otázka resp. odpovede na ne.

   

Teraz sa pozrieme, aké časti dizajnu osobu upúta najskôr.

 

Pri tejto otázke môžeme na grafe vidieť, že najväčšiu obľubu majú respondenti v grafickom doplnení textu. Ďalšou otázkou je prvá reakcia na informačnú časť. Podobne aj toto zobrazíme graficky.

 

Môžeme vidieť, že respondenti potvrdzujú sekundárne zdroje. Používateľ internetu dá prednosť zaujímavým článkom, fotografiám, obrázkom a až po preskúmaní „pikošiek“ sa pustí do toho, za akým účelom si spustil webový prehliadavač.

b) dizajn webových stránok

Ako sme už v prvej rozanalyzovanej otázke spomenuli, priemerný človeksi na prvý dojem všíma dizajn. V nasledujúcich otázkach sa pozrieme aké časti dizajnu si najviac všíma.

 

Môžeme vidieť, že najväčší záujem respondentov na webových stránkach si pripisuje doplnenie textu fotografiami a obrázkami. Aj napriek tomu, takmer polovica respondentov si myslí, že doplnenie textu vhodnou fotografiou či obrázkom závisí od textu, viď graf.

  

Pri vytváraní pozadia webovej stránky pripisujú farebnosti a vopred určeným častiam plochy rovnakú dôležitosť. Rozličnú farebnosť a veľkosť písma považujú za dôležité v závislosti od textu. Reklamy, odkazy na iné webové stránky používajú ojedinele.

c) informovanosť a rozloženie textu na webovej stránke

Vo väčšine prípadov, nielen webové stránky ale aj samotný outfit človeka, pekné vybavenie bytu, internátnej izby, kancelárie a pod. pôsobí na priemerného človeka pozitívnejšie ako otrhané šaty z 50.tych rokov, explózia v byte či na internáte, človek sa cíti príjemnejšie. Podobne to je aj s webovými stránkami. Ak človek ide získavať informácie na fádnej webovej stránke, kde je „všetkého veľa“, ale aj tak tam človek nemôže nič nájsť, tak po veľmi krátkom čase sa rozhodne pre lepšiu stránku s lepším rozložením textu, kategórií, zaujímavosťou textu. Tento fakt potvrdzujú aj odpovede opýtaných respondentov.

Na otázku potreby veľkého množstva informácii o rôznych tovaroch a službách považujú za potrebné.

  

Poriadok na webových stránkach teda kategorizácia jednotlivých informácii, ktoré môžeme získať na webovej stránke, môžeme rozdeliť do dvoch typov, a to detailná kategorizácia a jednoduchá a hlavne stručná kategorizácia. V 75% opýtaných respondentov, detailná kategorizácia je najlepšie využiteľná na rozsiahlych webových stránkach a jednoduchú kategorizáciu zas na jednoduchých webových stránkach. V 12,5% opýtaných respondentov by privítali jednoduchú kategorizáciu ako pri jednoduchých tak aj pri rozsiahlych webových stránkach.

 

Pri výbere textu má dôležitý vplyv zamestnanie, vlastnosti samotnej osobnosti, trávenie voľného času, vek a v neposlednom rade aj pohlavie. Z opýtaných respondentov najviac preferujú dlhšie texty s témami ako sú noviny- ekonómia, noviny- politika, zdravie, eshop. Ostatné témy a ich rozsiahlosť textu uvedené v dotazníku boli výrazne ovplyvňované spomínanými bodmi.

Uverejnenie článkov a textov, ktoré sú považované za najzaujímavejšie pre respondenta ako jednotlivca, s obľubou vyhľadávajú alebo majú možnosť vidieť ako na hlavnej stránke tak aj na stránkach jednotlivých kategórii.

Reklamy a vyskakovacie okná respondenti považujú za zbytočnosť na webových stránkach (až 92% opýtaných). Na základe analýzy jednotlivých položených otázok môžeme s istotou tvrdiť, že používatelia webových stránok si najviac všímajú dizajn, použitie jednotlivých fotografií k príslušným textom (a naopak), zaujímavé texty pre jednotlivca. Potom môžeme tvrdiť, že to čo si človek všíma ako prvé, je pre webovú stránku to najpodstatnejšie, lebo ak prvý dojem na z ľubovoľnej webovej stránky je pozitívny, tak používateľ jej text, články, rôzne informácie si detailne prezrie a keď ho zaujmú (teda nielen názvy ale aj text samotný), tak danú webovú stránku bude s obľubou navštevovať viackrát, dokonca danú webovú stránku môže odporučiť svojim dobrým známym.

Dotazník

 Autor: Nikola Koreňová

Vydanie: Digital Science Magazine, Číslo 3, Ročník II.