Ako si zriadiť IT firmu na Slovensku ?

Abstrakt

Aby mohla firma začať vykonávať svoju podnikateľskú činnosť, musí tomu predchádzať proces, ktorý pozostáva z dvoch krokov. Prvým krokom je založenie spoločnosti, ktoré sa uskutočňuje spísaním zakladateľského dokumentu. Po splnení zákonom stanovených podmienok je potrebné podať návrh na zápis do obchodného registra na príslušnom registrovom súde. Zápis spoločnosti do obchodného registra ako druhý krok znamená pre spoločnosť nadobudnutie vlastnej právnej subjektivity. Od momentu zápisu spoločnosť môže uzatvárať obchodné zmluvy, vstupovať do obchodných záväzkových vzťahoch a vykonávať svoju podnikateľskú činnosť.

 

Ako si zriadiť IT firmu na Slovensku?

V súčasnej dobe vdôsledku dlhodobej krízy mnohí zostávajú bez zamestnania, a rozmýšľajú aj o začatí podnikania. Pred začiatkom podnikania je dôležité sa pozrieť na to, ako sa vyvíja sektor, ktorom sa chceme uplatniť. Informačné technológie patria spomedzi odvetví medzi najziskovejšie, výhodou tohto sektora je nízky počet stratových firiem. Celkovo možno konštatovať, že jedná sa o rastúci sektor.
„Tak ako vo väčšine krajín, aj na Slovensku v sektore Informačných a komunikačných technológií svojím počtom dominujú malé firmy s menej ako 10 zamestnancami. K viac ako 5 tisícom takýchto firiem treba ešte pridať ďalších 10 tisíc živnostníkov, ktorí tak spolu so zamestnancami tvoria 30 tisícovú masu pracujúcich s jednotkami a nulami. Naproti vysokému počtu malých firmičiek však stojí desať najväčších zamestnávateľov, ktorí dávajú prácu viac
ako tretine zamestnancov. Nejde pritom len o pobočky svetových firiem, pôvodom slovenské spoločnosti ako ESET či Asseco sú etablované aj v zahraničí.“(1)
IT spoločnosti majú na Slovensku formu spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.) alebo akciových spoločností (a.s.) ako najvhodnejších foriem pre podnikanie v tejto oblasti. Nakoľko sa jedná o kapitálové spoločnosti, je potrebné vložiť kapitál.

 

Založenie firmy

Právnu úpravu zriadenia obchodných spoločnosti, resp. ich založenia avzniku, zakotvuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník alebo ObZ“) a zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“).
Pre právne úkony, ktoré sa týkajú založenia a vzniku spoločnosti, Obchodný zákonník predpisuje písomnú formu, ktorej nedodržanie má za následok neplatné založenie alebo vznik spoločnosti. V prípadoch ustanovených zákonom sa vyžaduje forma notárskej zápisnice.
Pri zriaďovaní firmy je potrebné rozlíšiť jej založenie a vznik. Sú to dve etapy vytvorenia spoločnosti, ktoré vedú k získaniu samostatnej právnej subjektivity. K založeniu spoločnosti dochádza spísaním a prijatím zákonom predpísaných zakladateľských dokumentov akvzniku spoločnosti ako právneho subjektu dochádza dňom zápisu do obchodného registra.
Prvým krokom k zriadeniu spoločnosti je jej samotné založenie, ktoré sa uskutočňuje spísaním spoločenskej zmluvy v prípade s.r.o. alebo zakladateľskej zmluvy v prípade a.s.. Pokiaľ by s.r.o. alebo a.s. chcela založiť jedna osoba, spíše sa zakladateľská listina. Pre zakladateľskú zmluvu, ako aj zakladateľskú listinu, ktorá zakladá a.s., Obchodný zákonník vyžaduje formu notárskej zápisnice. Povinnou súčasťou zakladateľských dokumentov a.s. sú stanovy spoločnosti.
Zakladateľmi spoločnosti môžu byť a môžu sa zúčastňovať na jej podnikaní fyzické osoby aj právnické osoby, tak domáce ako aj zahraničné osoby. Na rozdiel od s.r.o., ktorú môže založiť jedna fyzická osoba alebo jedna právnická osoba, jediným zakladateľom a.s. môže byť výlučne jedna právnická osoba. Fyzická osoba ako jediný zakladateľ a.s. neprichádza do úvahy.

Spoločnosť s ručením obmedzeným má zákonom stanovené maximum spoločníkov, a to najviac 50 spoločníkov. Od 1.októbra 2012 platí, že s.r.o. nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Novela ObZ účinná od 1. decembra 2013 z tohto zákazu vylúčila zahraničnú osobu, pokiaľ je zakladateľom s.r.o..
Z uvedeného vyplýva, že daná spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou, zakladateľskou zmluvou, resp. zakladateľskou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Zakladateľskú listinu v prípade a.s. podpisujú za právnickú osobu osoby oprávnené konať v mene tejto právnickej osoby. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená. Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej zmluve.
Povinné obsahové náležitosti uvedených zakladateľských dokumentov upravuje Obchodný zákonník pre každú formu obchodnej spoločnosti osobitne. Obsahovú stránku spoločenskej zmluvy pri s.r.o. vymedzuje § 110 Obchodného zákonníka. Spoločenská zmluva môže určiť, že spoločnosť vydá stanovy, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločnosti a podrobnejšie niektoré záležitosti obsiahnuté v spoločenskej zmluve. Obsah zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny upravuje § 163 Obchodného zákonníka. Zakladateľská listina pri s.r.o. aj a.s. musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva.
Spoločnosťou s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Na založenie s.r.o. je potrebné vytvoriť základné imanie najmenej 5 000 eur, pričom hodnota vkladu jedného spoločníka musí byť aspoň 750 eur. Celková hodnota vkladov musí súhlasiť s hodnotou základného imania spoločnosti. Akciovou spoločnosťou je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Hodnota základného imania spoločnosti musí byť najmenej 25 000 eur.
Od 1. decembra 2013 ostatná novela ObZ (zákon č. 357/2013 Z. z.) zaviedla povinnosť v súvislosti so založením obchodnej spoločnosti, ktorá spočíva vtom, že zakladatelia spoločností musia splatiť peňažný vklad alebo jeho časť pred vznikom spoločnosti na osobitný samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Doteraz napríklad často využívané splatenie peňažného vkladu 5 000 eur k rukám správcu vkladu tak už nie je možné a s peňažnými prostriedkami vedenými na tomto účte nemožno nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne, s výnimkou zákonom ustanovených prípadov (§ 60 ods. 2
ObZ). V tejto súvislosti však na základe prechodných ustanovení platí, že ak bola spoločnosť založená pred 1. decembrom 2013 a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bude podaný najneskôr do 28. februára 2014, práva a povinnosti zakladateľov spoločnosti a správcu vkladu pri založení a vzniku spoločnosti a správe vkladu sa spravujú predpismi účinnými do 30. novembra 2013.
Výška základného imania spoločností sa povinne zapisuje do obchodného registra, rovnako ako aj výška vkladu každého spoločníka a výška splatených vkladov pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu. Spoločníci týchto spoločností sa môžu podieľať peňažným aj nepeňažným vkladom, ktorým môže byť napr. stroje, auto, budova, podnik, obchodný podiel, pohľadávka, a pod.. Pri nepeňažnom vklade sa určí peňažná suma, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal a tiež sa zapíše do obchodného registra. Peňažný vklad musí byť peniazmi oceniteľný, prevoditeľný, hospodársky určiteľný.

 

Vznik firmy

Druhý dôležitý krok, ktorý vedie k vytvoreniu spoločnosti je jej samotný vznik, ktorý je spojený so zápisom založenej spoločnosti ako právnickej osoby do obchodného registra. Zápis s.r.o. a a.s. do obchodného registra je povinný.
Obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov – tzv. zapísované údaje o zapísaných osobách, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín – zbierka listín. Obchodný register je prístupný každému, obe zložky obchodného registra majú zabezpečiť informovanosť tretích osôb o skutočnostiach, ktoré sú významné vo vzťahu tretích osôb k osobám zapísaným v obchodnom registri.
Medzi založením spoločnosti a jej vznikom ako právneho subjektu je vždy určitý časový odstup. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti (t.j. od podpísania zakladateľského dokumentu) alebo od doručenia preukazu živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia.
Podmienkou podania návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra v prípade viacerých zakladateľov je splatenie každého peňažného vkladu najmenej 30%, pričom celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí byť aspoň 50% zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania, t.j. najmenej 2 500 eur. Ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, vyžaduje sa splatiť základné imanie v plnej výške, t. j. 5 000 eur. Pred vznikom a.s. musí byť upísaná celá hodnota základného imania a musí byť splatených najmenej 30% z peňažných vkladov.

 

Návrh na zápis

Navrhovateľ podáva návrh na zápis do obchodného registra na príslušnom registrovom súde. Na registráciu je príslušný okresný súd v sídle krajského súdu, v obvode ktorého má právnická osoba sídlo. Miestne príslušný môže byť jeden z ôsmych registrových súdov – Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice. Ak súd, na ktorý bol podaný návrh na zápis, nie je miestne príslušný, bez zbytočného odkladu postúpi návrh na zápis na miestne príslušný súd a upovedomí o tom navrhovateľa.
Návrh na zápis do obchodného registra podávajú a podpisujú členovia štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorí sú oprávnení v týchto veciach konať v mene spoločnosti ešte pred jej vznikom. Za s.r.o. podáva a podpisuje návrh konateľ, resp. všetci konatelia spoločnosti a za a.s. návrh na zápis podáva predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva. Ich podpisy musia byť osvedčené.
Náležitosti a formu návrhu, listiny, ktoré sa prikladajú k návrhu, ako aj postup registrového súdu v konaní o návrhu na zápis do obchodného registra upravuje zákon o obchodnom registri a vyhláška MS SR č. 25/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť (ďalej len „vyhláška“) .
Návrh na zápis sa podáva na zákonom ustanovenom tlačive a musí byť doložený listinami, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať, a listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa tohto zákona preveriť. Navrhovateľ je povinný uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje a doložiť ho listinami, ktorých obsah zodpovedá skutočnému stavu, inak registrový súd uloží fyzickej osobe oprávnenej konať v mene právnickej osoby poriadkovú pokutu do výšky 3 310 eur.
Návrh na zápis možno podať listinnou formu alebo elektronicky(2). To znamená, že tlačivá na podávanie návrhov majú okrem papierovej (listinnej) podoby aj elektronickú podobu. Obchodný register sa vedie v elektronickej forme.

Vzory tlačív v listinnej podobe sú obsiahnuté v prílohách vyhlášky. Návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky, vzor tlačiva pre podanie návrhu na zápis a.s. je uvedený v prílohe č. 9 vyhlášky. Tieto vzory tlačív je možné nájsť aj na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR (http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-vpapierovej-(listinnej)-podobe.aspx). Elektronickú formulár zverejňuje Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webovom sídle (http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx). Elektronický podanie umožňuje od 1. novembra 2012 vytvorenie návrhu v elektronickej podobe len vo formáte XML(3).
Z uvedeného teda vyplýva, že návrh na zápis možno okrem osobného podania, podať aj elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na internetových stránkach ústredného portálu verejnej správy(4). Podmienkou elektronického podania návrhu na zápis je jeho podpísanie zaručeným elektronickým podpisom(5) navrhovateľa, inak registrový súd naň neprihliada. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť overenie svojich osobných údajov na účely elektronického konania.
Elektronického podanie návrhu je výhodné z dôvodu, že  nie je potrebná osobná účasť registrového súdu a návrh možno podať aj mimo úradných hodín,  platba súdneho poplatku je jednoduchá cez elektronický platobný portál verejnej správy,  výška poplatku je 50% z poplatku stanoveného pre podanie návrhu v listinnej podobe.
Návrh sa opatrí kolkovou známkou alebo sa k nemu priloží doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho. Ak sa návrh podľa podáva na viacerých tlačivách, kolkovou známkou sa opatrí jedno z tlačív. Doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku sa v rovnakom prípade priloží iba raz. K návrhu sa prikladajú ďalšie zákonom ustanovené listiny.
Od 1. júna 2010 môže navrhovateľ podať návrh na zápis aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (ďalej len „JKM“). Úlohy JKM plní obvodný úrad, jeho odbor živnostenského podnikania. JKM je splnomocnené len na doručenie návrhu na zápis príslušnému registrovému súdu a na doplnenie identifikačného čísla. JKM teda zabezpečí doručenie návrhu a jeho príloh registrovému súdu uvedenému v návrhu na zápis. Listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na zápis možno podať jednotnému kontaktnému miestu v listinnej podobe, pričom listiny prevedie JKM do elektronickej podoby a podpíše ich zaručeným elektronickým podpisom alebo elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Listiny musia byť doručené súčasne s návrhom na zápis, inak na ne súd neprihliada.
Návrh na zápis musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom JKM alebo zaručeným elektronickým podpisom prevádzkovateľa informačného systému živnostenského podnikania, inak naň registrový súd neprihliada.
Vzhľadom k tomu, že zápis do obchodného registra je spoplatnený, JKM pripojí k návrhu na zápis doložku osvedčujúcu zaplatenie súdneho poplatku, spôsob zaplatenia súdneho poplatku a výšku platby. V porovnaní s tzv. elektronickým podaním nie je podanie návrhu na zápis prostredníctvom JKM spojené so zľavou na sadzbe príslušného súdneho poplatku, nakoľko skutočnosť, že dochádza k doručeniu podania z JKM na príslušný registrový súd elektronickými prostriedkami je len výsledkom technického riešenia prepojenia JKM s príslušným registrovým súdom a samo o sebe nepredstavuje podporu informatizovaného styku občana s orgánmi verejnej moci.
Návrh sprílohami zašle registrovému súdu bezodkladne v elektronickej podobe elektronickými prostriedkami.

 

Uloženie listín do zbierky listín

Ako už bolo spomenuté, súčasťou obchodného registra je zbierka listín, ktorá obsahuje dokumenty týkajúce sa osôb zapísaných v obchodnom registri. Zbierka listín sa vedie v listinnej forme a v elektronickej forme(6). Listiny, ktoré sa prikladajú k návrhu sú uvedené v jednotlivých ustanoveniach vyhlášky, ako aj v prílohách vyhlášky.
Do zbierky listín sa ukladá originál listiny alebo jej osvedčená kópia alebo možno uložiť elektronickú podobu listiny podpísanú zaručeným elektronickým podpisom. Listiny sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach spolu s návrhom na zápis. Pokiaľ by bola priložená listina len v jednom vyhotovení, považuje sa za prílohu návrhu a neuloží sa do zbierky listín. Výnimkou je prípad, ak sa listina predkladá elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe.
6 Pozn.: listiny, ktoré boli doručené registrovému súdu elektronickými prostriedkami po 31. júli 2007, vedie registrový súd iba v elektronickej podobe
Registrový súd uloží do zbierky listín popri listinách vyhotovených v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka aj cudzojazyčné znenia listín, ak sú vyhotovené v úradných jazykoch zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Obsah listín musí zodpovedať skutočnému stavu.
K návrhu na prvozápis s.r.o. do obchodného registra sa podľa § 11 ods. 2 vyhlášky prikladá
a) spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina,

b) stanovy, ak boli prijaté,

c) písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba,

d) písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným,

e) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

f) písomné vyhlásenie správcu vkladu o rozsahu splatenia vkladov, alebo ak ide o splatenie peňažných vkladov alebo ich častí, výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí (k návrhu na zápis s.r.o. založenej pred 1. decembrom 2013 podanému do 28. februára 2014 možno namiesto výpisu z účtu v banke pripojiť písomné vyhlásenie správcu vkladu),

g) znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku spoločnosti, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad,

h) súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu(7) alebo písomné čestné vyhlásenie zakladateľa, že nemá povinnosť podľa osobitného predpisu(8).

K návrhu na prvozápis a.s. do obchodného registra sa podľa § 13 ods. 2 prikladá a)  zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina,

b) stanovy,

c) rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva, ak je predstavenstvo podľa stanov volené dozornou radou,

d) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania, e) písomné vyhlásenie správcu vkladu o rozsahu splatenia vkladov, alebo ak ide o splatenie peňažných vkladov alebo ich častí, výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí (k návrhu na zápis a.s.. založenej pred 1. decembrom 2013 podanému do 28. februára 2014 možno namiesto výpisu z účtu v banke pripojiť písomné vyhlásenie správcu vkladu),

f) znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií splatených týmto vkladom, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad,

g) iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.

Ak sa zakladá a.s. na základe výzvy na upisovanie akcií, k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa okrem uvedených listín prikladá:

a) výzva na upisovanie akcií v uverejnenom znení spolu s dokladom o jej uverejnení,

b) listina upisovateľov, prípadne druhopisy alebo kópie písomných prejavov vôle
upisovateľov akcií,

c)  notárska zápisnica z konania ustanovujúceho valného zhromaždenia.

K návrhu na zápis s.r.o. a a.s. je potrebné ďalej priložiť:  doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku, ak návrh nie je opatrený kolkovou
známkou,  listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, písomné plnomocenstvo, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom, čestné vyhlásenie navrhovateľa, ktorý navrhuje zapísať..
Pri podaní návrhu na zápis v listinnej podobe – osobné podanie všetky listiny musia mať listinnú podobu, inak sa návrh na zápis považuje za neúplný. Registrový súd ich prekonvertuje a vedie v elektronickej forme.
Pri podaní návrhu na zápis elektronickými prostriedkami, listiny možno podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickými prostriedkami. Osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa sa nevyžaduje.
Ak sa k elektronickému návrhu dokladajú listiny v listinnej podobe, musia byť doručené na registrový súd súčasne, inak registrový súd naň neprihliada, a to v lehote 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis elektronickými prostriedkami. V rovnakej lehote musí byť zaplatený aj súdny poplatok za prvý zápis do obchodného registra. Splnením týchto podmienok nastávajú účinky doručenia návrhu na zápis.
Ak sa k elektronickému návrhu prikladajú listiny v elektronickej podobe, tieto musia byť podané spolu s návrhom na zápis, inak registrový súd na návrh neprihliada. Účinky doručenia návrhu na zápis nastávajú v deň, keď súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku za prvý zápis a zároveň neuplynulo 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis elektronickými prostriedkami.
Ak by sa k návrhu na zápis dokladali len niektoré listiny v listinnej podobe a ostatné v elektronickej podobe, musí byť ich podoba uvedená v návrhu. Účinky doručenia návrhu v tomto prípade nastávajú vtedy, ak boli na registrový súd doručené listiny, ktoré sa mali podať v listinnej podobe, a registrovému súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku. Lehota na doručenie týchto listín a lehota na zaplatenie súdneho poplatku je rovnaká, a to 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis elektronickými prostriedkami.
Pokiaľ listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín, nebudú predložené registrovému súdu v uvedených lehotách registrový súd uloží fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby poriadkovú pokutu do výšky 3 310 eur.
V prípade podania návrhu na zápis prostredníctvom JKM, listiny, ktoré sú súčasťou návrhu možno podať v listinnej podobe alebo elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Listiny prevedie JKM do elektronickej podoby a podpíše ich zaručeným elektronickým podpisom. Listiny musia byť doručené súčasne s návrhom na zápis, inak na ne súd neprihliada.

 

Poplatky za zápis s.r.o. a a.s. do obchodného registra

Zavedenie elektronického podania návrhu na zápis si vyžiadalo aj zmenu výšky súdnych poplatkov pri podávaní návrhov na zápis do obchodného registra. Výšku súdnych poplatkov upravuje zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“).
Poplatok za návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra je možné zaplatiť kolkovými známkami(9), v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Poplatky vyberané vo veciach obchodného registra, ktoré boli vykonané na základe podania elektronickými prostriedkami, sa platia prostredníctvom elektronického platobného portálu verejnej správy. Poplatky možno platiť aj prostredníctvom akreditovaného platcu(10) (napr. mobilný operátor), integrovaného obslužného miesta(11) alebo prevádzkovateľa systému.
Poplatok za návrh na zápis je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.
Ak súdny poplatok za podanie návrhu na zápis spoločnosti nie je zaplatený vkolkových známkach, zaplatenie súdneho poplatku je potrebné preukázať potvrdením o zaplatení (napr. potvrdením od pokladne súdu, príkazom na úhradu bankou, …).
Podľa Položky 17 sadzobníka súdnych poplatkov je poplatok za prvý zápis s.r.o. vo výške 331,50 eura, za prvý zápis a.s. vo výške 829,50 eura. V tejto sume je zahrnutý aj poplatok za zverejnenie zapísaných údajov v Obchodnom vestníku.
Ak sa celý návrh na zápis do obchodného registra podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50 % z pevnej sumy ustanovenej v Položke 17 sadzobníka poplatkov.
Poplatok možno platiť aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, a to platobnou kartou, kolkovými známkami, v hotovosti alebo elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. V tomto prípade je poplatok splatný pri podaní návrhu na zápis jednotnému kontaktnému miestu.
Pri podaní návrhu na zápis prostredníctvom jednotného kontaktného miesta nevzniká navrhovateľovi nárok na zníženie sadzby poplatku z pevnej sumy ustanovenej pre podanie návrhu v listinnej forme. Od 1. januára 2014 zákon stanovuje výnimku, podľa ktorej je poplatok za návrh na zápis prostredníctvom jednotného kontaktného miesta znížený o 50% voči poplatku stanovenému pre osobné podanie, pokiaľ je celý návrh na zápis spolu s prílohami podaný jednotnému kontaktnému miestu elektronickými prostriedkami. Na zníženie sadzby súdneho poplatku nemá vplyv skutočnosť, že návrh na zápis nie je predložený spolu s prílohami, k vydaniu ktorých dôjde až po doručení podania jednotnému kontaktnému miestu.
Z úkonov navrhnutých do 31. decembra 2013 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, i keď sa stanú splatnými po 31. decembri 2013.

 

Registrácia a vykonanie zápisu

Pred zápisom údajov do obchodného registra prebehne registrácia, ktorá spočíva v preverovaní oprávnenosti osôb podávajúcich návrh na zápis, úplnosti návrhu, zhodnosti údajov, zaplatenia súdneho poplatku. Registrový súd teda preveruje, či
a) návrh na zápis podala oprávnená osoba,

b) je návrh na zápis úplný (napr. či je použité ustanovené tlačivo okrem prípadu, ak návrh bol podaný prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, či sú obsiahnuté ustanovené údaje, či je návrh zrozumiteľný),

c) sú spolu s návrhom na zápis predložené všetky zákonom ustanovené prílohy,

d) sú prílohy predložené v zákonom ustanovenej forme,

e) údaje uvedené v návrhu na zápis sa zhodujú s údajmi vyplývajúcimi z predložených príloh,

f) bol zaplatený súdny poplatok, s výnimkou podaní, ktoré nepodliehajú poplatkovej povinnosti.

Pred zápisom obchodného mena registrový súd z predložených listín preverí, či sa nenavrhuje zapísať obchodné meno totožné s obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri, a to bez ohľadu na dodatok označujúci právnu formu. Pred zápisom predmetu podnikania alebo činnosti registrový súd preverí, či bolo na ich výkon vydané živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie (to neplatí, ak sa na ich vykonávanie oprávnenie nevyžaduje alebo ak predmet podnikania alebo činnosti ustanovuje osobitný zákon).
Pred zápisom s.r.o. registrový súd okrem už uvedených skutočností podľa z predložených listín preverí aj to, či spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina obsahuje povinné náležitosti, či v spoločenskej zmluve nie je uvedených viac ako 50 spoločníkov, či výška základného imania, výška vkladu každého spoločníka a výška splateného vkladu každého spoločníka uvedená v spoločenskej zmluve alebo v zakladateľskej listine je v súlade s ObZ, či s.r.o., ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, má viac spoločníkov, či fyzická osoba, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, či spoločenskú zmluvu podpísali všetci spoločníci a či je pravosť ich osvedčená alebo či zakladateľskú listinu podpísal zakladateľ a či pravosť jeho podpisu je osvedčená.
Ak súd uzná, že sú splnené všetky podmienky potrebné k vykonaniu zápisu do obchodného registra, registrový súd vykoná zápis v lehote 2 pracovných dní od doručenia návrhu na zápis(12). Pokiaľ návrh na zápis obsahuje deň, ku ktorému má byť navrhovaný údaj zapísaný, registrový súd zapíše údaj k tomuto dňu. Ak návrh na zápis nebol podaný elektronickými prostriedkami a súdny poplatok bol zaplatený platobnou kartou, poštovým poukazom na príslušný účet, prevodom z účtu v banke alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), začína plynúť uvedená lehota odo dňa, keď súd zistil, o aký poplatkový úkon ide.
Ak sa návrh na zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota 2 pracovných dní na vykonanie zápisu začína plynúť doručením návrhu na zápis registrovému súdu.
Po vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá registrový súd potvrdenie o zápise, v ktorom sa uvedie obsah vykonaného zápisu, ako aj výpis z obchodného registra. Potvrdenie aj výpis z obchodného registra odošle alebo vydá navrhovateľovi.
Registrový súd zápis nevykoná, pokiaľ návrh na zápis nespĺňa zákonné podmienky. O odmietnutí vykonania zápisu registrový súd upovedomí navrhovateľa oznámením v listinnej podobe, v ktorom uvedie presné nedostatky návrhu a jeho príloh, ktoré boli dôvodom na odmietnutie vykonania zápisu. Odmietnutie obsahuje aj poučenie o možnosti podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia alebo vydania oznámenia. Oznámenie sa odošle alebo vydá navrhovateľovi do 2 pracovných dní po uplynutí lehoty 2 pracovných dní od doručenia návrhu na zápis.
V prípade podania návrhu na zápis prostredníctvom JKM je oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu doručované rovnako ako pri priamom podaní návrhu na zápis (teda s nevyužitím služieb JKM), tzn. navrhovateľovi, ktorý následne môže využiť možnosť podania 12 Pozn.: do 31.12.2013 bol registrový súd povinný vykonať zápis do obchodného registra v lehote 5 pracovných dní od doručenia návrhu na zápis námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu, tieto však už navrhovateľ podáva sám, t.j. bez asistencie JKM.
Registrový súd uloží listiny do zbierky listín bez zbytočného odkladu po ich predložení. Predložením na príslušnom registrovom súde sa listina považuje za uloženú v zbierke listín. Ministerstvo spravodlivosti SR zabezpečí uloženie listín do zbierky listín bez zbytočného odkladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

 

Zverejňovanie a oznamovacia povinnosť po vykonaní zápisu do obchodného registra

Po zápise navrhovaných údajov registrový súd zverejní obsah výpisu z obchodného registra a po uložení listín do zbierky listín zverejní oznámenie o uložení listín do zbierky listín (okrem listín, ktoré sa ukladajú do registra účtovných závierok) bez zbytočného odkladu. Rodné číslo fyzickej osoby ako údaj zapísaný do obchodného registra sa nezverejňuje.
Údaje obsiahnuté vo výpise z obchodného registra registrový súd poskytne príslušnému daňovému úradu, orgánu štátnej štatistiky, centrálnemu depozitárovi cenných papierov a orgánu, ktorý vydal listinu, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra, ako aj jednotnému kontaktnému miestu, prostredníctvom ktorého bol podaný návrh na zápis, ak tento nie je orgánom, ktorý vydal listinu, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra ako predmet podnikania alebo činnosti. Údaje musí registrový súd poskytnúť najneskôr do 1 týždňa po zápise navrhovaných údajov.

 

Záver

Na zriadenie IT firmy je potrebné jej založenie a následný zápis do obchodného registra, čo predstavuje samotný vznik spoločnosti.
Firma sa zakladá prostredníctvom zakladateľského dokumentu, ktorý sa prikladá ako jedna z príloh k návrhu na zápis do obchodného registra.
Obchodný zákonník ponúka alternatívny spôsob podania návrhu na zápis do obchodného registra, pričom listinná a elektronická forma sa považujú za rovnocenné (ak navrhovateľ podá návrh na zápis a listiny v listinnej podobe, registrový súd ich prekonvertuje a vedie aj v elektronickej forme). Okrem možnosti tzv. osobného podania alebo elektronického podania môže navrhovateľ podať návrh na zápis aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.
Zápis spoločnosti do obchodného registra má konštitutívny účinok, čo znamená, že až dňom zápisu spoločnosť získava právnu subjektivitu, stáva sa nositeľom práv a povinností a je spôsobilá vlastnými právnymi úkonmi sa zaväzovať. Spoločnosť môže uzatvárať obchodné zmluvy, vstupovať do obchodných záväzkových vzťahoch, vykonávať svoju podnikateľskú činnosť.
Novovzniknutá IT firma musí byť zaregistrovaná na daňovom úrade, a to osobitne na každý druh dane (napríklad daň z príjmov právnických osôb, daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov zo závislej činnosti a pod.). Daňový úrad do 30 kalendárnych dní vydá spoločnosti osvedčenie o registrácii a pridelí desaťmiestne daňové identifikačné číslo (tzv. DIČ).
A spoločnosť disponuje bankovým účtom, je potrebné to ohlásiť na daňovom úrade.
Registráciu na daňovom úrade môže vykonať jednotné kontaktné miesto (živnostenský úrad), ak sa daná možnosť zvolí pri žiadosti o živnostenské oprávnenie.
Po úspešnom zvládnutí všetkých uvedených krokov sú splnené všetky základné náležitosti a firma môže začať vykonávať svoju podnikateľskú činnosť.

 

Zdroje a poznámky

1 Ďurana R.: IT na Slovensku (CI Time). [online] 17.04.2012 [cit. 13.12.2013] Dostupné z ˂http://www.iness.sk/stranka/7068-IT-na-Slovensku-CI-Time.html˃

2 Pozn.: elektronické podanie návrhu je možné od 1. augusta 2007

3 Pozn.: od 1. apríla 2012 do 31. októbra 2012 bolo možné súbežne popri formulároch v novom XML formáte vyhotovovať elektronické podania do obchodného registra aj na dovtedy používaných formulároch v RTF formáte; do 30. marca bolo možné vytvorenie návrhu v elektronickej podobe len vo formáte XML

4 pozri § 2 písm. h) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5 pozri § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov

6 Pozn.: listiny, ktoré boli doručené registrovému súdu elektronickými prostriedkami po 31. júli 2007, vedie registrový súd iba v elektronickej podobe

7 pozri § 54 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 246/2012 Z. z.

8 pozri napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

9 Pozn.: Kolkové známky a ich používanie sa rušia zákonom č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok. A ich používanie sa umožňuje do 31. decembra 2014, pričom sa budú predávať do 1. júla 2014.

10 pozri § 45 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

11pozri § 7 zákona č. 305/2013 Z. z.

12 Pozn.: do 31.12.2013 bol registrový súd povinný vykonať zápis do obchodného registra v lehote 5 pracovných dní od doručenia návrhu na zápis

Autor:

JUDr. Silvia Treľová, PhD.
Pracovisko: Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava

Recenzenti:

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Pracovisko: Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava

Ing. Patrik Hrkút, PhD.,
Pracovisko: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

Vydanie:

Digital Science Magazine, Číslo 4, Ročník II.