Mladí v ohrození internetu (Bezpečnosť a komunikácia na internete)

Ak chceme hovoriť o bezpečnosti a komunikácii na internete, mali by sme si objasniť, čo internet vlastne je. Internet je kolosálny  systém tisícok vzájomne poprepájaných počítačov. Tie môžu obsahovať citlivé údaje, od  rôznych vedeckých štúdií až po naše súkromné dáta, ktoré sa tak stávajú nie  úplne súkromnými. Internet nám ponúka množstvo možností, množstvo rýchlo získaných poznatkov, či známostí. Poskytuje množstvo informácií, či už kvalitných alebo menej kvalitných. Taktiež nám ponúka možnosť komunikovať s inými ľuďmi na obrovské  vzdialenosti.

  1. Počítač a užívateľ v ohrození

Tak ako sa rozvíjajú možnosti internetu, tak sa rozvíjajú aj možnosti jeho zneužitia. A ich obeťami sa môžeme stať i my, kdekoľvek a kedykoľvek. Aby sme sa naučili pohybovať sa na internete bezpečne, mali by sme poznať a vedieť, čo všetko nás môže ohrozovať.  Ako píše Ing. Vargová (1) počítače i samotných užívateľov internetu ohrozujú predovšetkým:

1) Škodlivý softvér

Malware – všeobecné označenie škodlivého softvéru. Patria sem vírusy, trójske kone, spyware a adware. Do PC sa dostane cez Internet.

Spyware – tieto programy zisťujú informácie o počítači a jeho používateľovi a bez súhlasu odosielajú cudzej osobe. Informácie môžu byť najrôznejšieho druhu, ako napríklad zoznam emailových adries, zoznam najčastejšie navštevovaných stránok, atď. Najnebezpečnejším druhom spywaru sú tzv. keyloggery, ktoré zaznamenávajú všetky stlačené klávesy. Prostredníctvom takýchto programov sa dajú získať prístupové heslá do počítačového systému, čísla kreditných kariet, registračné kľúče k programom a ďalšie informácie.

Adware – softvér, ktorý automaticky zobrazuje, prehráva alebo sťahuje reklamná materiál

2) E-mailové prílohy – často môžu obsahovať spyware alebo vírus.

3) Podvodné e-maily – ide o reťazové listy napr.: falošné varovanie o víruse, prísľub darčeka výhry za preposlanie e-mailu, žiadosť o pomoc pre niekoho chorého, prezentácie o priateľstve…. Takéto správy končia zvyčajne textom „Pošli to x- ľuďom, aby si bol šťastný“.

4) Nevyžiadaná pošta – Spam – je to nevyžiadaná reklama posielaná e-mailom.

V tomto prípade zabezpečiť ochranu je pomerne „jednoduché“. Stačí dodržiavať určité pravidlá a podarí sa nám vyhnúť najväčším problémom. Ako uvádza spoločnosť Landom (2), ktorá sa špecializuje na sieťové technológie a ich integráciu do prostredia malých a stredne veľkých firiem a domácností, je veľmi dôležité:

– mať nainštalovaný spoľahlivý antivírusový program a dbať o jeho neustálu aktualizáciu,

– mať nainštalovaný a správne nakonfigurovaný spoľahlivý firewall,

– neotvárať e-maily od neznámeho odosielateľa a vôbec neotvárať nevyžiadané prílohy v e- mailoch,

– nereflektovať na nevyžiadanú reklamu v podobe e-mailu,

– pri prehľadávaní internetu nepotvrdzovať bezhlavo všetky hlásenia o nutnej inštalácii rôznych utilít a doplnkov,

– „neklikať“ na podozrivé odkazy, ktoré sľubujú okamžitú výhru alebo neobmedzený prístup na stránky pre dospelých,

– používať len komerčný a nejakým spôsobom overený softvér,

– nakupovať len v dobrých internetových obchodoch.

  1. Virtuálny priestor znamená ohrozenie

No  internet prináša so sebou aj ďalšie riziká, pred ktorými chrániť sa je omnoho zložitejšie a prináša do života ľudí množstvo problémov a nepríjemností. Ing. Vargová vo svojom článku tiež uvádza riziká, ktoré sú priamou hrozbou vo virtuálnom priestore, či už  je to netolerancia na internete, kyberšikanovanie, zneužitie osobných údajov, internetové známosti, sexualita na internete, nevhodný obsah na internete alebo internetové podvody, mobily, nevyžiadaný obsah (spamy, hoax , reklama, pop-up, targeting), hry a gambling, závislosti (závislosť od počítača a počítačových hier, závislosť od kybervzťahov, závislosť od  surfovania na internete, internetová kompulzivita (závislosť od online nakupovania a obchodovania), závislosť od internetovej pornografie, …

Čo sa týka rizík vo virtuálnom priestore najviac ohrozenou skupinou sú deti a dospievajúca mládež. Na jednej strane sú častokrát „technicky zdatnejší“, ale na druhej strane  sú neopatrnejší, dôverčivejší a neskúsenejší. A ak zlyhávajú rodinné  a skutočné priateľské vzťahy, internet sa stáva náhradou za rodičov, či kamarátov. Virtuálna komunikácia nahrádza tú skutočnú. A práve táto skupina sa stáva najviac ohrozenou. V  prieskume Tomkovej (3)   „Mediácia bezpečného používania internetu“ na otázku: „Stalo sa ti už niekedy, že ťa na internete niečo otravovalo, trápilo alebo si nevedel, ako sa najlepšie zachovať?“ odpovedala vzorka viď tab.:

Tab.: Vnímanie rizika na internete deťmi (4)

balintova_tabulka

Ako z tohto prieskumu vyplýva až štvrtina detí a mladých prišla počas svojho života do styku so situáciou na internete, keď si uvedomila, že do určitej miery ide o nejaké riziko.  Aj keď z pohľadu dospelých na rizikové situácie,  by toto percento bolo určite vyššie. Pretože to, pri  čom dospelí spozornejú, deti, či mladí ešte nemusia považovať za ohrozenie.

  1. Možnosti eliminácie ohrozenia internetom

V súčasnosti sa na Slovensku ochranou mladých pred útokmi prostredníctvom internetu zaoberajú viaceré projekty. Najviac z týchto projektov zastrešuje občianske združenie pre informatizáciu Slovenska eSlovensko. Mnohé z týchto projektov sú propagované na školách a deti sa cez nich učia čeliť prípadne vyhnúť mnohým úskaliam, ktoré na nich číhajú.

Projekt ZODPOVEDNE SK – projekt, ktorý v sebe zahŕňa široké spektrum rôznych aktivít. Od článkov, školení, súťaží, komiksov, testov cez plagáty, filmy až po prieskumy, knihy a príručky. Tento portál môže poslúžiť mladým, rodičom, pedagógom a ďalším inštitúciám, ktoré pracujú s deťmi a mládežou.

V rámci tohto projektu vznikla kniha „Deti v sieti“, ktorá bola prvýkrát predstavená verejnosti 7. februára 2012, počas medzinárodného dňa bezpečného internetu. Jej obsah sa neustále rozširuje o nové formy ohrozovania detí a mladých ľudí na internete. V súčasnosti obsahuje 11 kapitol – Netolerancia na internete, Hry a gambling, Internetové podvody, Internetové známosti, Kyberšikanovanie, Mobily, Nevhodný obsah na internete, Nevyžiadaný obsah, Zneužitie osobných údajov, Sexualita na internete, Závislosti.

Každá z kapitol sa tak zaoberá určitou oblasťou ohrozenia v internetovom prostredí, ich rizikami a prejavmi, ale tiež radami nielen pre ohrozenú skupinu, taktiež pre rodičov a učiteľov. Radami ako pomôcť, čo v danej situácii je potrebné podniknúť. Súčasťou každej kapitoly sú aj  rôzne hry a aktivity a v neposlednom rade zdroje odkiaľ boli informácie čerpané.

Jej prínos je hlavne v tom, že ide  o komplexne spracovanú problematiku na jednom mieste, ktorá prináša nielen pohľad na danú tému, ale aj praktické rady a možnosti.

Súčasťou tohto projektu je združená linka pomoci POMOC.sk. Vznikla združením Linky detskej istoty, linky pomoci projektu Zodpovedne.sk a Linky detskej dôvery. Jej cieľom je pomoc, poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií.

Projekt STOPLINE.sk  prevádzkuje národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete Stopline.sk, ktoré bojuje proti zneužívaniu detí (detská pornografia,  rasizmus a xenofóbia  a činnosti, ktoré vykazujú znaky trestného činu). Taktiež je zapojený  do medzinárodnej siete INHOPE.

Projekt KIBERSIKANOVANIE.sk má vlastnú internetovú stránku, na ktorej nechýbajú informácie o tom, čo je kiberšikanovanie, ako sa prejavuje. Tiež tu môžeme nájsť legislatívu k tejto problematike a vhodnú pomoc. Sú tu aj filmy a rôzne aktivity, ktoré sa v škole alebo kolektíve dajú využiť. K danej téme na tejto stránke sú príručka a pracovný zošit KIBERŠIKANOVANIE.sk, ktoré sa dajú stiahnuť.

Projekt NEHEJTUJ.sk je multimediálny a určený do základných a stredných škôl predovšetkým na Slovensku. Nájdeme tu dvoj-DVD s výberom 12 filmov slovenskej aj zahraničnej produkcie na témy netolerancie. Každý film reprezentuje jednu z tém nenávisti. Ku každému z filmov sú pripravené otázky, na ktoré mladí odpovedajú prvýkrát pred pozretím filmu a druhýkrát po pozretí si  filmovej ukážky. Potom si porovnávajú, ako sa mnohé ich názory počas pozerania filmu zmenia.

Projekt OVCE.sk je určený pre tých najmenších. Prostredníctvom rozprávok a hier sa učia rozpoznávať nebezpečenstvá na internete, ale tiež ako sa pri práci s internetom majú správať, aby sami seba nevystavovali nebezpečným situáciám. Tento Internetový portál sa spustil 8. októbra 2009 v slovenskej verzii a vo verzii pre národnostné menšiny žijúcich na Slovensku (maďarská, rómska). Od roku 2011 sa rozšíril na medzinárodnú úroveň, ale tiež je určený aj pre znevýhodnené skupiny, či sú to zrakovo, telesne postihnutí ľudia alebo ľudia s alternatívnymi zobrazovacími zariadeniami.

  1. Skutočnosť

Tak ako sa na internete stretávame s rôznymi rizikami, tak tu môžeme nájsť aj užitočné rady, ako sa týmto rizikám vyhnúť. Webových stránok, ktoré prinášajú odpovede na problematiku ohrozovania prostredníctvom internetu je dostatok. Či už sú to vyššie spomenuté alebo mnohé ďalšie. Tak logicky nastáva miesto pre otázky: „Načo sa tým ďalej zaoberať?“. Veď na tieto projekty sa vynaložilo nemálo finančných prostriedkov. Pracovalo na nich nemálo odborníkov. Stretlo sa s nimi nemálo mladých ľudí, či už prostredníctvom škôl alebo iným spôsobom. „Ako to, že tieto problémy pretrvávajú a dokonca naberajú nové formy?“ Odpoveď je pomerne jednoduchá. Ľudská zloba a zlomyseľnosť nepozná hraníc, ani časových ani priestorových. Bola tu stále, len v iných formách a podobách. A akýkoľvek dobrý projekt alebo akákoľvek dobrá rada nikdy nebude dosť dobrá pre všetkých a nikdy sa ňou ani všetci nebudú riadiť.

Mladí ľudia, či deti sú príliš zvedaví a neopatrní a častokrát sa sami vystavujú nebezpečenstvu a častokrát to nebezpečenstvo aj sami vyhľadávajú. Ak by sme mali vybrať z kapitol už spomínanej knihy Deti v sieti, tak okrem ohrození, ktoré sa opisujú v kapitolách Netolerancia na internete a Kiberšikanovanie, sa ostatným problémom dá pomerne ľahko vyhnúť. Nie drahé projekty a príručky, ale skutočný záujem o deti a mladých ľudí musí byť najmä zo strany rodičov, pedagógov, ale aj celej spoločnosti.

Použitá literatúra:

Citácie:

(1) Vargová, Ing: Bezpečnosť komunikácie prostredníctvom DT. 2014. dostupné online: http://szssvbazpo.wbl.sk/bezpkomprostidt2014.pdf, 2016-04-01

(2)  spol. LANDOM: Bezpečnosť na internete. dostupné online: http://www.landom.sk/?internet=bezpecnost-na-internete, 2016-04-21

(3) Tomková, J.: Mediácia bezpečného používania internetu. 2012. dostupné online: http://www.zodpovedne.sk/index.php/component/jdownloads/finish/3-prieskumy-a-vyskumy/28-mediacia-bezpecneho-pouzivania-internetu?Itemid=0, 2016-04-15

(4) Tomková, J.: Mediácia bezpečného používania internetu. 2012. dostupné online: http://www.zodpovedne.sk/index.php/component/jdownloads/finish/3-prieskumy-a-vyskumy/28-mediacia-bezpecneho-pouzivania-internetu?Itemid=0, 2016-04-15

Ďalšie zdroje:

www.eSlovensko.sk

http://www.zodpovedne.sk/

http://www.pomoc.sk/

http://stopline.sk/sk/uvod/

http://kybersikanovanie.sk/

http://nehejtuj.sk/

http://sk.sheeplive.eu/

Autor: 

Miriam Balintová


Študentský článok zo súťaže: Publikuj a vyhraj! Organizovanej v spolupráci s Pizza SEO.index