Využitie sociálnych sietí v SR

Sociálne siete sú v dnešnom svete internetu nevyhnutnou súčasťou marketingu. Sociálny marketing je populárny a efektívny spôsob šírenia či prijímania informácií o produktoch a službách. Nejedná sa iba o siete ako Facebook alebo Twitter ale aj o siete na Slovensku menej populárne. Týmito môžu byť napr. Nestcape alebo Digg.Úlohou tejto práce bude zistiť nakoľko Slováci sociálne siete využívajú a to hlavne na účely propagácie výrobkov či služieb. Vzorka bude však pozostávať hlavne zo študentov vysokých škôl vo veku od 20 do 25 rokov.

Výsledky prieskumu

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že skoro 1/3 opýtaných už využila sociálne siete za účelom propagácie produktov či služieb. Toto číslo je veľmi vysoké a jednoznačne dokazuje rozvoj sociálnych sietí z ich prvotného základného komunikačného účelu na účely propagačné. Na Slovensku registrujeme najviac užívateľov sociálnej siete Facebook ktorá bola pôvodne navrhnutá len pre študentov stredných a vysokých škôl. Neskôr sa táto sieť stala obľúbeným útočiskom marketingových špecialistov ktorým Facebook vychádza v ústrety dodnes. Niet sa preto čomu diviť že aj Slováci pochopili dnešnú skutočnú silu Facebook-u, ktorou je cielená reklama.

Každý z týchto 29 % opýtaných má skúsenosti s propagáciou pomocou Facebook stránky pričom však spätná väzba najčastejšie dosahovala iba do 50 osôb. Za toto nízke číslo môže nedostatok vedomostí o fungovaní Facebook enginu pre reklamu, či už facebook stránok alebo iných nástrojov. Na druhej strane sa nedá povedať že všetci opýtaní hľadali práve vysokú odozvu. Za propagáciu sa totiž môže považovať aj obyčajný status ako napr. “nechce niekto kúpiť bicykel? 100 EUR ” kde je vysoko pravdepodobné že sa ozve iba kupujúci a po predaji danź status zmizne. Zaujímavé tiež je že žiaden z opýtaných nedosiahol spätnú väzbu nad 500 ľudí čo dokazuje slabú informovanosť Slovákov o možnostiach propagácie na sociálnych sieťach.

Twitter, Youtube či LinkedIn sú medzi opýtanými používané len veľmi zriedkavo. Tento výsledok prieskumu nebol žiadnym prekvapením nakoľko Slováci Twitter používajú len minimálne. Na stránkach Youtube sa síce pohybujú veľmi často avšak na reklamné účely ich využilo len niečo cez 5% z opýtaných, ktorí už majú vlastnú propagačnú skúsenosť.

Za nečakaný výsledok prieskumu môžme považovať že až 1/5 opýtaných sa priznáva k zakúpeniu si produktu na základe reklamy umiestnenej na sociálnych sieťach. V skutočnosti môže byť toto číslo ešte väčšie nakoľko nie každý si musí nevyhnutne uvedomovať dopad reklamy na svoje rozhodnutie. Každopádne 1/5 je veľmi vysoké číslo a dokazuje opodstatnenie Ecommerce.

Pri nábore zamestnancov sociálne siete využíva 3,8 % opýtaných pričom nám je však počet respondentov ktorí už nábor robili neznámy.

Záver:

Z prieskumu vyplýva, že Slováci sa veľmi rýchlo adaptujú na podmienky dynamického trhu a uvedomujú si silu či potenciál sociálnych sietí. Na druhej strane neexistuje dostatok materiálov v slovenskom jazyku ktoré by presne a včas informovali ako dané siete čo najefektívnejšie využívať. Toto má za následok pomerne malú spätnú väzbu ktorá však nie je až tak fatálna vzhľadom na pomerne nízky počet obyvateľov Slovenskej republiky. S určitosťou môžeme povedať jedno. Slováci by mali začať vyhľadávať aj iné možnosti než je facebook.

Autor: Miroslav Benčič

Vydanie: Digital Science Magazine, Číslo 3, Ročník II.