Bezpečnosť a komunikácia na internete

Úvod

Oproti minulému roku sa počet ľudí, používajúcich internet zvýšil až o 10%, čo je až neuveriteľných 332 miliónov užívateľov. Vo svetovom meradle je to, približne, 46% populácie. (1)

Každý deň sa množstvo ľudí na internete prezentuje svojimi názormi a hľadá nové informácie. Čoraz viac detí sa stáva aktívnymi užívateľmi rozličných webových stránok aj sociálnych sietí. Aký to má na ne vplyv? Ako správne komunikovať a ako nenaletieť podvodníkom s falošnými menami? Čo je to netiketa?

Problematika internetovej komunikácie je v dnešnej dobe veľmi aktuálna. Je dobré poznať výhody, ale aj nástrahy internetu, a tak ho používať bezpečne.

Deti a internet

Najmä mladí ľudia využívajú služby internetu v podobe e-mailu, „chatovania“ na sociálnych sieťach, ale aj hrania počítačových hier. Virtuálna realita v nich vzbudzuje pocit, že sa skutočne nachádzajú v priestore, ktorý je v hre prezentovaný, že skutočne niečo riadia, aj keď je to len virtuálne. Práve tento fakt môže niektoré deti ovplyvniť natoľko, že sa nedokážu začleniť do normálneho sveta, komunikovať so svojimi rovesníkmi a uvedomovať si realitu.

hrehova1

Obrázok 1 Kľúčové faktory, ovplyvňujúce využívanie on-line sietí   (2)

Výsledky britského výskumu Univerzity v Glasgowe na vzorke 11.000 detí (3) hovoria o tom, že až 19,5% detí vo veku 5 rokov (spolu 2181, z toho 1368 chlapcov a 813 dievčat) strávi  1 – 3 hodiny týždenne hraním počítačových a elektronických hier. (4) Takto strávený čas môže mať negatívny vplyv na ich správanie a podnecovať hyperaktivitu či nepozornosť. V zásade však primerané hranie týchto hier nemá škodlivý dopad na ich psychický vývoj. Zodpovednosť je v tomto prípade v rukách rodičov, ktorí by mali nastaviť striktné pravidlá používania internetu pre svoje deti.

Každá minca má dve strany a pri negatívnych účinkoch je potrebné spomenúť aj tie pozitívne. Používanie internetu vedie k rozvoju v sociálnej, profesijnej či kultúrnej oblasti. Socializácia prostredníctvom internetu môže slúžiť aj na budovanie vzťahov a následné zmeny spoločnosti. Americká štúdia psychológov z Washingtonu zistila, že počítačové hry môžu v deťoch podnecovať kognitívne myslenie, priestorové schopnosti, pamäť a vnímanie. (5)

Nazeranie na tento jav je na každom z nás. Názory ľudí sa môžu líšiť v tom či svoje deti podporujú v používaní internetu, alebo im ho, naopak, zakazujú.

Hrozby internetu

Na deti však „číha“ na internete viac nástrah ako na dospelých, ktorí ich dokážu odhaliť skôr. Nejde tu len o počítačové hry, ale o rôzne nebezpečné stránky, ktoré môžu deti vábiť svojou grafikou alebo zakázaným obsahom. Práve tam sa môžu skrývať vírusy, ktoré sú pohromou súčasnosti. Hackeri sa neustále snažia vytvárať nové spôsoby infiltrovania sa do cudzieho počítača prostredníctvom získania hesiel. Veľký problém môžu spôsobiť ľuďom, ktorí si v počítači uchovávajú všetky dôležité dokumenty a nemajú ich zálohované. Určite sa oplatí investovať do kvalitného antivírusového programu, ktorý bude chrániť váš počítač.

Bezpečnosť na internete sa však netýka len vírusov. Hrozbou sú aj osoby, ktoré trpia zvláštnymi deviáciami. Najviac rozšírenou poruchou je pedofília. Pedofíliu môžeme klasifikovať ako diagnózu, pri ktorej u dospelého človeka prevláda náklonnosť s erotickým rozmerom voči nedospelým chlapcom a dievčatám. Vďaka internetu je v dnešnej dobe pre pedofilov oveľa jednoduchšie dostať sa k nahým fotkám malých detí. Niekedy na tom, bohužiaľ, majú podiel aj hrdé mamičky, ktoré sa takto chcú pochváliť svojimi ratolesťami.

Zaujímavé výsledky odhalil výskum Ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave spolu s občianskym združením eSlovensko z roku 2010. Zistili, že s komentármi so sexuálnym podtónom sa na internete stretlo 37% dievčat a 22% chlapcov. Niektorí boli nútení k tomu, aby poslali svoju fotografiu. U takýchto deviantov prevláda záujem o dievčatá, ktoré  v tomto prípade tvoria 36,4% , chlapci „len“ 14,9%. So sexuálnym obťažovaním malo skúsenosť 25,9% dievčat a 16,3% chlapcov. (6)

Ako sa chrániť?

Prvou dôležitou vecou je mať kvalitne zabezpečené softvéry (rôzne typy antivírusových programov). Tieto programy dokážu uložené informácie chrániť pred vírusmi, a tak sú ľudia chránení pred únikom citlivých či súkromných informácií.

Ďalším dôležitým krokom je nezverejňovať svoje osobné údaje, napr. na sociálnych sieťach. Obzvlášť kritickou skupinou sú adolescenti a deti, ktoré v snahe zaujať či začleniť sa do kolektívu na internete zverejnia okrem mena a priezviska aj dátum narodenia a telefónne číslo.

 Výnimkou nie sú ani dospelí. Pri platení cez internet banking tiež môže dôjsť k strate osobných údajov, prostredníctvom čísla účtu a prihlasovacieho hesla. Veľmi dôležitým faktom pri používaní platby cez internet je miesto, odkiaľ peniaze posielame. Určite by takéto transakcie nemali prebiehať cez verejné a voľne prístupné počítače. Zlatým pravidlom je príslovie dvakrát meraj a raz rež, ktoré vystihuje podstatu ochrany osobných údajov a hesiel – každé kliknutie si treba poriadne premyslieť.

Opatrnosť je opodstatnená aj pri reklamách zverejnených na internete. Mnohokrát našu pozornosť pútajú blikajúce, farebné obrázky, ktoré sľubujú zázračne rýchly zárobok alebo aj stratu kilogramov.

 Novinkou môže pre niekoho byť reklama, ktorá sa objavuje pri používaní aplikácií cez Android. Najčastejšie sa vyskytuje pri aplikáciách, ktoré sú zadarmo, pri  internetových prehliadačoch len občas. Reklama upozorní na vírus a žiada o preskenovanie telefónu. Pri stiahnutí aplikácie z tejto stránky napadnutým osobám začnú chodiť platené SMS, ktoré ich oberajú o nemalé peniaze. (7)

Podvodníci to môžu skúšať aj formou fingovanej výhry. Posielajú ľuďom maily, v ktorých sa píše, že vyhrali veľké množstvo peňazí. Tieto triky sú už známe a aj keď to mnohí vedia, stáva sa, že sa stanú obeťami týchto podvodníkov.

Dodržiavanie základných pravidiel bezpečnosti na internete chráni všetkých používateľov. Medzi ne patrí napríklad nevyhadzovať dokumenty s osobnými údajmi (účty, kreditné karty…) do odpadkov, ale skartovať ich, resp. znemožniť prečítanie týchto údajov.

Pozor treba dávať aj pri vyplňovaní rôznych internetových dotazníkov, ktoré si žiadajú adresu bydliska. Vyhnúť by ste sa mali aj otváraniu mailov od neznámych odosielateľov – týmto krokom im môžete sprístupniť celú svoju schránku. Obozretnosť je nevyhnutnou súčasťou    aj pri posielaní citlivých informácií – odosielateľ by sa mal vyhnúť tomu, aby sa dostali k  cudzím a nedôveryhodným osobám. (8)

Pravidlá komunikácie na internete

Komunikácia cez internet je oproti tej verbálnej o to ťažšia, že druhého komunikanta nevidíme (ak s ním netelefonujeme cez Skype). Pri tejto komunikácii je potrebné klásť dôraz na použité jazykové prostriedky, obzvlášť pri osobách, ktoré nepoznáme a komunikácia s nimi prebieha na oficiálnej úrovni.

To, ako sa vyjadrujeme na internete, podáva ostatným ľuďom o nás určitý obraz. Ako štylizujeme vety, či používame správnu gramatiku, čiarky a akú bohatú slovnú zásobu máme.

Okrem toho je dôležité dodržiavať základné pravidlá slušnosti – rešpektovať názory iných, neútočiť na iných, akceptovať slobodu prejavu, nevyjadrovať sa vulgárne o iných, nezverejňovať osobné údaje iných osôb bez ich vedomia a pod.

Známe sú tri základné princípy komunikácie: princíp zdvorilosti, princíp kooperácie a princíp irónie.

Princíp zdvorilosti zahŕňa ohľaduplné správanie voči ostatným komunikantom (aj keď ide o nepriamu komunikáciu), vyhýbať sa rezolútnym vyhláseniam – neprikazovať: „Nie, nemáš pravdu!“ – ale asertívne vyjadriť svoj názor: „Myslím si, že nemáš pravdu.“

Princíp kooperácie symbolizuje spoluprácu v rámci komunikácie, t.j. mali by sme sa prispôsobiť úrovni druhého komunikanta (vzhľadom na jeho vek, postavenie, vzdelanie atď.).

Princíp irónie je v komunikácii potrebné používať s citom, vedieť vystihnúť, kedy sa to hodí. Niekedy  môže byť nepochopená a môže druhého uraziť, dokonca raniť.

Súhrn týchto pravidiel a princípov prezentuje netiketa. Netiketa je súhrn pravidiel slušného správania, určená pre všetkých používateľov internetu. V prvom rade by si užívatelia mali uvedomiť, že na druhej strane siete je skutočný človek. Veci, ktoré nedokážete povedať v reálnom živote, by ste nemali anonymne písať na internet – je to nekorektné. Dodržiavajte právo na súkromie a nešírte o iných informácie, ktoré by ste si neželali, aby niekto šíril o vás. Nerozosielajte poplašné správy (hoaxy) ani reklamy (spamy). Rešpektujte autorské práva iných a vždy pri publikovaní cudzích textov vždy uvádzajte meno autora a zdroj. (9)

Bezpečnosť komunikácie na internete je dôležitá najmä pri vymieňaní si informácií s ľuďmi z iných krajín, resp. s inou národnosťou. Je síce obohacujúce komunikovať s niekým prostredníctvom internetu (v cudzom jazyku to platí dvojnásobne), ale treba byť opatrný pri poskytovaní intímnych údajov. (10)

Sociálne siete znamenajú veľký prínos, čo sa týka vymieňania si informácií medzi ľuďmi. Kameňom úrazu pri internetovej komunikácii je používanie tzv. emotikon. Emotikony slúžia na grafické zobrazenie nálady či pocitov osôb na sociálnych sieťach, ale môžeme sa s nimi stretnúť aj v mailovej komunikácii. Ich mínusom je to, že v niekom môžu vyvolávať rôzne emotikony rôzne pocity. Ak expedient (odosielateľ) použije vo svojej správe veselého „smajlíka“, percipient (prijímateľ) automaticky nadobúda  pocit, že expedient je šťastný a spokojný. Skutočnosť však môže byť diametrálne odlišná.

Summa summarum, sociálne siete sú v istom zmysle zavádzajúce. Pri tejto forme komunikácie je výhodou byť v osobnom kontakte s danými osobami a prípadné nedorozumenia si vysvetliť medzi štyrmi očami alebo telefonicky. Vyhneme sa tak zbytočným komplikáciám, hádkam a konfliktom s ľuďmi, na ktorých nám záleží. Aj keď tento problém nastáva skôr pri osobách, ktoré nie sú v pravidelnom kontakte.

Zdroje:

Autor:

Hrehová


Študentský článok zo súťaže: Publikuj a vyhraj! Organizovanej v spolupráci s Pizza SEO.index