Implementácia Internet bankingu ako platobného systému do e-shopu

V dnešnej uponáhľanej dobe sa ľudia snažia ušetriť čas strávený v preplnených obchodných centrách. Čoraz častejšie využívajú možnosť nákupu cez internet. Nie každý však môže platiť kreditnou kartou, preto je tu možnosť implementovať platbu cez internet banking aj do e-shopu.Čo je Internet banking

Internet banking je najviac rozvíjajúca sa služba na Slovensku, je možné ju považovať za zjednodušenú verziu Homebankingu. Spravidla nevyžaduje inštaláciu zvláštneho softvéru – výnimkou môžu byť ovládače k bezpečnostnému zariadeniu, ktoré je pripojené k počítaču. Klient má prístup k tejto službe prostredníctvom internetu, čo znamená, že ak mobilné zariadenie (notebook, Smartphone,…) spĺňa podmienky pre fungovanie služby, stáva sa táto služba plne mobilná. Nadstavbovou službou Internet bankingu sú e-platby. V prípade, že sa klient rozhodol zaplatiť po výbere tovaru na stránke obchodníka, je presmerovaný na stránku e-platieb banky aj s potrebnými údajmi o platbe a vypĺňa už len svoje identifikačné údaje a certifikuje platbu.

Základné charakteristiky Internet bankingu by sme mohli zhrnúť do 2 bodov:

  • Klient komunikuje s bankovým systémom prostredníctvom štandardného internetového prehliadača (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome). Nie je potreba inštalácie dodatočného softwaru.
  • Finančné transakcie sú vykonávané prostredníctvom zabezpečených web stránok jednotlivých bánk. Dôležitá je mobilita klienta – môže vstúpiť do systému Internet bankingu z ktoréhokoľvek počítača napojeného na internet.

Výhody služby Internet banking

Výhody Internet bankingu pociťujú tak klienti ako aj banky. Je isté, že klient banky sa stáva prostredníctvom nového komunikačného kanálu – internetu, pánom svojho času. Do komunikačného procesu zo svojou bankou môže vstúpiť kedykoľvek a odkiaľkoľvek 24 hodín denne počas 7 dní v týždni. Prínos vyjadrený odpadnutím zdĺhavých návštev pobočiek bánk za účelom realizácie bežných bankových operácií, ako sú platby či prevod na iný účet, nie je nutné obzvlášť obhajovať. Vedľa nezanedbateľného časového zisku odpadá stres pri státí v radoch pri bankových okienkach, kde sú klienti obeťou momentálych nálad obsluhujúceho personálu. Súčasne sa otvárajú celkom nové perspektívy, ako napríklad možnosť objednávať a platiť služby a tovar práve prostredníctvom internetu a Internet bankingu.

Veľká konkurencia v oblasti bankovníctva núti banky znižovať náklady a súčasne ponúkať klientom stále nové a lepšie produkty. Znižovanie nákladov redukciou siete pobočiek nie je vhodná. Dochádza totiž k obmedzeniu dostupnosti služieb, banka stráca časť klientov a úmerne s tým klesá aj jej zisk. Východiskom je elektronické bankovníctvo, v rámci ktorého plní významnú úlohu práve Internet banking.

Najpodstatnejšie výhody Internet bankingu pre klienta by sme mohli zhrnúť do niekoľkých bodov:

  • Dostupnosť – dostupná kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Nie je potrebný špecializovaný software.
  • Rýchlosť – využívanie služieb je otázkou niekoľkých minút. Úspora času potrebného pre fyzický presun do banky.
  • Diskrétnosť – klient si sám určuje prostredie, kde mu najväčšou mierou vyhovuje vykonávať svoje finančné transakcie.
  • Cena – nižšia ako pri osobnom, fyzickom styku s bankou. Konkurenčný boj neustále tlačí ceny služieb smerom nadol.
  • Komfortnosť – bez potreby navštíviť banku. Súvisí s dostupnosťou a rýchlosťou.

 

Medzi hlavné výhody služby Internet banking pre banky by sme mohli zaradiť:

  • Úspora nákladov – môže sa prejaviť v skutočnosti, že banka potrebuje menší počet pracovníkov. Zabezpečí sa dostupnosť služieb pre klientov a to aj pri zníženom počte pobočiek alebo expozitúr – znížia sa prevádzkové náklady. Dôležitú úsporu tvoria aj nižšie transakčné náklady (nižšia cena pre zákazníka) ako pri „papierovom“ poskytovaní služieb.
  • Zníženie chybovosti transakcií – platby sú do banky prijímané kontrolované, čím sa výrazne zníži chybovosť a  späté problémy.
  • Efektívnosť – Keďže bežné bankové činnosti sú realizované prostredníctvom internetu, obchodné útvary majú viac času venovať sa poradenstvu a iným činnostiam pre skvalitnenie svojich služieb.

Bezpečnosť Internet bankingu

Ako hlavná prekážka elektronického bankovníctva, nevynímajúc Internet banking bola vždy uvádzaná bezpečnosť. Vďaka rozvoju technológie je v súčasnosti možné zaistiť dostatočnú bezpečnosť finančných transakcií aj v otvorenom priestore internetu. Špecifikom elektronického obchodu v bankovom sektore je teda citlivosť na ochranu dát. Dôležité riešenie bezpečnosti je elektronický podpis; boli prijaté zákony upravujúce podmienky jeho implementácie a používania.

Hlavným zabezpečovacím prvkom v oblasti virtuálneho obchodu a finančníctva je šifrovanie. Šifrovacie technológie sú dnes na veľmi pokročilej úrovni, absolútnu bezpečnosť však nezaručujú. Podstatou šifrovania je fakt, že odosielať vysiela informáciu, ktorá je v momente odoslania zašifrovaná a upravená do prenosovej formy. Po príchode k príjemcovi sa upraví do použiteľného tvaru a dochádza k jej dešifrovaniu. Banky na Slovensku používajú v rámci Internet bankingu bezpečnostný protokol SSL (Secure socket layer) so 128 bitovým šifrovaním. Čím viac bitov je pri šifrovaní použitých, tým dlhší šifrovací kľúč je použitý na šifrovanie informácie, ktorá sa presúva z jedného miesta na iné v elektronickej podobe.

Napriek tomu, že stupeň ochrany dát je v on-line finančníctve veľmi vysoký, málokto pochybuje o tom, že k narušeniu systému čas od času dochádza. Na druhej strane úsilie nutné k prelomeniu internetovej ochrany dát je mnohonásobne vyššie ako energia, ktorú je potrebné vynaložiť k odcudzeniu čísel kreditných kariet, šekov alebo iných bankových lúpeží v podmienkach reálneho sveta.

Praktická realizácia platby v e-shope za pomoci internet bankingu VÚB a. s.

Pri výber platby cez internet banking dochádza k zobrazeniu už zabezpečenej stránky https://ib.vub.sk, (https = hypertext transfer protocol secured) na ktorej je možné zadať prihlasovacie údaje pre vstup do Internet bankingu. Zároveň je tu možné získať informácie o bezpečnosti Internet bankingu.

Pre úspešné prihlásenie sa do systému je nutné zadať správne údaje

Pole Údaje
Identifikačné číslo Rodné číslo klienta
PIN Prideľuje banka
Heslo Prideľuje banka

Hneď po prihlásení do systému je zaslaná sms správa na číslo, ktoré klient zadá v zmluve s textom:

POD ID rodné číslo klienta DNA dnešný dátum O aktuálny čas BOLO ZAREGISTROVANE PRIHLASENIE DO SLUZBY INTERNET BANKING“.

Následne sa zobrazí prehľadná tabuľka už s vopred doplneními údajmi, ktoré sú potrebné pre zrealizovanie úhrady.

V ďalšej časti s názvom „Klient“ je možné vybrať účet z ktorého sa má platba uskutočniť v prípade že klient je majiteľom viacerých účtov v danej banke.

Nasleduje oblasť v ktorej sú definované údajú týkajúce sa e-shopu.

Pole Údaje
Číslo účtu Číslo účtu e-shopu
Kód banky Kód banky e-shopu

Zároveň je možné zadať e-mailovú adresu na ktorú bude zaslaná potvrdenka (v šifrovanej alebo nešifrovanej podobe).

Po zadaní všetkých požadovaných údajov je potrebné transakciu overiť, kedy dochádza k zisťovania, či daný účet e-shopu existuje. Ak overenie prebehlo bez problémov dochádza k úhrade na účet e-shopu. Zároveň je zadávateľ informovaný o uskutočnení platby prostredníctvom elektronického výpisu doručeného na uvedenú e-mailovú adresu.

Po poukázaní platby za tovar na účet e-shopu bude tovar vyexpedovaný zákazníkovi.

Autor: Veronika Némethová