Online marketing a jeho nástroje

Marketing nie je len reklama. Marketing je proces zisťovania potrieb a požiadaviek zákazníkov za účelom poskytnúť im taký produkt, ktorý pre nich bude predstavovať pridanú hodnotu a firme prinesie zisk. Preložené do jazyka Internetu, ide o využívanie Internetu ako nástroja pre zisťovanie týchto potrieb (hodnota pre zákazníka) a zároveň získavanie zákazníkov (hodnota pre firmu)1.

Frey rozlišuje nasledovné online marketingové nástroje2:

 • Bannerová reklama – je druh reklamy používaný na www stránkach. Jedná sa o spravidla obdĺžnikový obrázok či animáciu, prípadne interaktívnu grafiku zobrazenú najčastejšie v blízkosti okraja obrazovky. Bannerová reklama tvorí stále jednu z najčastejších foriem reklamy na Internete. Pôvodne boli bannery tvorené statickým obrázkom či animáciou (typicky vo formáte .gif (s podporou animácie) alebo statický .jpeg), neskôr sa tiež rozšíril formát o kombináciu s HTML alebo javascriptovým kódom umožňujúcim dynamické načítanie obsahu alebo interakciu s užívateľom. Bannerová reklama sa snaží zvýšiť návštevnosť stránky, prilákať nových užívateľov či zvýšiť podiel na predaji. V neposlednom rade sa snaží posilniť povedomie vybranej značky3.
sc10Obrázok 1 Banner na stránke www.zive.sk
 • Vírusový marketing – je marketingová technika, ktorá pre šírenie komerčného oznámenia využíva sociálne sietie. Je to plánovaná aktivita, ktorá svojou povahou motivuje príjemcu k úlohe šíriteľov. Princípy virálneho marketingu umožňujú osloviť veľké množstvo potenciálnych spotrebiteľov za relatívne nízkych mediálnych nákladov. To však je vykúpené nielen vysokými nárokmi na realizáciu s pomerne neistým výsledkom, ale aj nutnosťou komplexné zmeny nazeranie na proces komunikácie. Iba vo veľmi malom percente prípadov môže virálny marketing fungovať ako samostatný nástroj. Najúčinnejšia je v kombinácii s ďalšími nástrojmi komunikačného mixu, s ktorými sa môže vhodne dopĺňať, ďalej ich rozvíjať a podporovať. Správnym výberom šíriteľov možno virálny marketing využiť ako komunikačný nástroj pre väčšinu typov spoločností. Vhodnosť jeho využitie je determinovaná skôr počiatočným kreatívnym vstupom, obsahom oznámenia a jeho významom pre užívateľov než konkrétnou značkou4.
 • Advergaming – slovo advergaming vzniklo zložením dvoch anglických slov – advertisement a gaming. Advergaming teda znamená niečo ako “propagácia hraním”. Označujú sa tak marketingové aktivity, ktoré k šíreniu reklamných oznámení využívajú počítačové hry. Na obrázku nižšie je možné vidieť advergaming kde sa na mantineloch ihriska nachádzajú rôzne značky5.
sc10..Obrázok 2 Advergaming v hre NHL 2012
 • Online spolupráca, networking – je využitie sociálneho média, hlavne sociálnej siete pre účel vytvárania vzťahov s možnými či už jestvujúcimi klientmi.
 • Vernostný program a tvorba komunity – tvorba komunít užívateľmi s identickými vlastnosťami so zámerom účelnejšej komunikácie a predaja.
 • E-mail marketing – alebo emailing patrí medzi nástroje priameho marketingu, je to cielené rozosielanie komerčných i nekomerčných správ na presne stanovený zoznam e-mailových adries. K tomu, aby spoločnosti mohli e-maily na danej e-mailovej adresy oprávnene rozosielať, musí mať od príjemcov ich súhlas. Z tohto dôvodu je e-mail marketing jedným z efektívnych nástrojov pre budovanie one-to-one komunikácie. Pravidelným posielaním e-mailov sa firma udržuje v povedomí ich príjemcov a buduje tak svoju značku. E-mail marketing spadá do najrýchlejšie rastúcej formy online komunikácie6.
 • Affiliate marketing – tiež nazývaný partnerský marketing alebo provízny systém je marketingový nástroj internetových firiem, ktorý funguje na previazanosti stránok predajcu služieb alebo produktov so stránkami, ktoré službu či výrobok odporúčajú. Ide o systém založený na propagácii produktu firmy prostredníctvom stránok affiliate partnerov, ktorí za to dostávajú podiel (províziu) z predaja7. Affiliate marketing je vždy spojený so širšou stratégiou vrátane PPC (Pay-Per-Click), či SEO (Search Engine Optimalization).
sc10...
Obrázok 3 Ako funguje affiliate marketing
 • Search engine marketing (SEM) – je typ online marketingu, pri ktorom organizácie propagujú svoj web s cieľom úmyselne ovplyvniť alebo vylepšiť svoju pozíciu v internetovom vyhľadávaní (Google, Yahoo…) za pomoci PPC reklamy či SEO optimalizácie alebo ich kombinácie8.

ZDROJE:

 1. JANOUCH, V. Internetový marketing. Brno, 2014. ISBN: 978-80-251-4311-7
 2. FREY, P. Marketingová komunikace. 2011. ISBN: 9788072612376
 3. https://cs.wikipedia.org/wiki/Banner
 4. GODIN, S. Unleashing the Ideavirus. 2000. ISBN: 9780743220651
 5. http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/advergaming/
 6. JANOUCH, V. Internetový marketing. Brno, 2014. ISBN: 978-80-251-4311-7
 7. https://cs.wikipedia.org/wiki/Affiliate_marketing
 8. JANOUCH, V. Internetový marketing. Brno, 2014. ISBN: 978-80-251-4311-7
 1. Obrázok: Screenshoot zo stránky www.zive.sk
 2. Obrázok: http://blog.triad.sk/wp-content/uploads/2013/02/nhl12-07-lg-564×317.jpg
 3. Obrázok: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0070/7032/files/affiliate-marketing.png?14488326675261245985

AUTOR:

Roman Moravec


* Článok zaradený do súťaže časopisu Digitalmag v roku 2017 *