Outsourcing v logistike

V e-businesse sa môžeme stretnúť s pojmom „outsourcing“, ktorý sa stáva trendom a firmy ho používajú ako svoj marketingový ťah prilákať nových zákazníkov, pretože poskytuje príležitosť .využitia logického reťazca.  Je to proces, pri ktorom sa vybraná podniková činnosť prenesie na externého dodávateľa a  ten túto činnosti vykoná a pritom je taktiež zodpovedný za jej efektívne riadenie. Outsourcovaná činnosti je väčšinou vždy realizovaná pomocou prostriedkov hlavného dodávateľa. Podnik môže pomocou outsourcingu znižovať svoje náklady a tak môže získať lepšie postavenie ako konkurencia, čo využíva v marketingu ako získať  zákazníkov.  Podniky, ktoré využívajú outsourcing ho často spomínajú vo svojich marketingových portfóliách, pretože je to pre nich nástroj ako si znižovať svoje režijné náklady a tým znížiť cenu služby či výrobku pre zákazníka.

Outsourcing podnikových procesov sa stal hlavným prostriedkom zvyšovania výkonnosti podnikania a v mnohých spoločnostiach iniciátorom nových strategický zmien. Spoločnosti, ktoré využívajú outourcing bývajú väčšinou  špecializované firmy zaoberajúce sa logistickými službami. Patrí tam sledovanie zásobovania, distribúcie, triedenia, skladovania a preberanie objednávok. Logistický reťazec predstavuje logickú postupnosť, ktorá na seba vecne a časovo nadväzuje. Hlavným cieľom je realizácia produktov a uspokojenie zákazníka. Hlavné znaky outsourcingu je dlhodobý kontakt, partnerstvo, silný partner a tiež nakupovaná služba už nie je realizovaná aj vo vlastnej réžii. Medzi základné výhody outsourcingu patrí, že šetrí náklady, zvyšovanie kvality, orientácia na kľúčové činnosti podniku, uvoľnenie zdrojov na iné použitie, vyššia kvalita a časovú úspora- vyššia efektivita a produktivita, znižovanie mzdových a režijných nákladov. Všetky činnosti a aktivity vykonávané v logistickom systéme si môžeme predstaviť ako reťazec (postupnosť), v ktorom jednotlivé činnosti a aktivity nasledujú jedna po druhej podľa ich funkcie a významu v hospodárskom procese.

Štruktúra a veľkosť takto vzniknutého reťazca bývajú rozdielne a závisia od náročnosti logistického systému a od požiadaviek na tvorbu a realizáciu produktu alebo služby. Podľa úrovne a spôsobu riadenia jednotlivých aktivít a činností a tiež podľa náročnosti a štruktúry logistického reťazca.

  1. Logistický reťazec s nekontinuálnymi (prerušovanými) tokmi – ide o reťazec, ktorý je riadený na základe princípu tlaku (push princíp). Princíp tlaku môže byť označovaný aj ako výroba na sklad (make-to-stock). Charakteristických znakom takéhoto riadenia logistického reťazca sú nadmerné zásoby, ktoré sú dodávané po dávkach; materiálový tok teda nemá kontinuálny priebeh, ale je prerušovaný. To isté platí aj v prípade toku informácií. Jednotlivé články reťazca pracujú značne individuálne a existuje medzi nimi len veľmi malá závislosť a nadväznosť jednotlivých aktivít.
  2. Logistický reťazec s kontinuálnymi (plynulými) tokmi – v tomto type reťazca sa jednotlivé činnosti a aktivity riadia na základe princípu ťahu (pull princíp), označovaného aj ako výroba na objednávku (make-to-order). Teda jednotlivé činnosti sú plánované a organizované podľa požiadaviek nasledujúcej činnosti, na základe ktorých regulujú svoje výkony. Závislosť medzi jednotlivými článkami je omnoho väčšia ako v prípade prvého typu a nadväzujúce činnosti na seba vzájomne vplývajú. Znakom takého riadenia sú výrazne zredukované zásoby – až na minimálnu možnú hladinu. Materiálový tok je plynulý a riadi sa podľa požiadaviek. Tok informácií je tiež kontinuálny, ale má sériový charakter. Tento typ reťazca sa už môže využívať v technológiách Just-in-time (JIT)

3. Logistický reťazec so synchrónnym tokom – v tomto type reťazca sa opäť uplatňuje princíp ťahu. Tok materiálu je tiež plynulý a neprerušovaný, ale je tvorený presným množstvom, aké sa v danom okamihu vyžaduje. Z tohto dôvodu sú v reťazci úplne vypustené zásoby. Aby bolo možné dosiahnuť tento stav, využívajú sa presné a aktuálne informácie, ktoré sú prenášané v reálnom čase, pričom ich prenos je zabezpečený on-line. Na podporu efektívnosti riadenia sa používajú takisto rôzne simulácie. Závislosť medzi jednotlivými článkami je veľmi silná -možno povedať, že absolútna. To je na jednej strane základom zefektívňovania fungovania reťazca a možností úspor, no na druhej strane pri chybnom rozhodnutí to môže spôsobiť kolaps celého logistického reťazca. V logistickej praxi dnes možno najčastejšie nájsť zmiešaný typ reťazca, v ktorom sa využívajú reťazce s kontinuálnym a synchrónnym tokom. Aj keď je snahou vytvárať reťazce so synchrónnym tokom, v niektorých článkoch sú jednoducho zásoby nutnosťou (hoci sú minimalizované na maximálnu možnú hladinu) a je len veľmi málo pravdepodobné, že sa ich podarí úplne odstrániť.

V kontaktnej logistike to znamená (logistika tretej strany)  poskytovanie predovšetkým logistický služieb, ktoré sú realizované na základe dlhodobých obchodných kontaktov. V tomto štýle outsourcingu je poskytovateľ logistický služieb označovaný ako „provider“. Hlavným dôvodom využívania kontaktnej logistiky je, že spoločnosť sa tak môže orientovať na svoju hlavnú činnosti a časť procesov, ktoré nesúvisia s realizáciou výrobku alebo služby presunie na dodávateľa a ostáva tak väčší priestor na zdokonaľovanie procesov, ktoré priamo ovplyvňujú hlavnú podnikateľskú činnosť. Dôležitým faktorom je finančné hľadisko, pretože podnik môže takto ušetriť svoje finančné prostriedky.

Autor: Bc. Roman Branderský