Podpora predaja na internete, ktorá funguje

Daný prieskum bol zameraný na podporu predaja na internete, resp. podporu predaja ktorá naozaj funguje a v praxi má potenciál osloviť zákazníka. Základ prieskumu tvorili otázky, ktoré boli sa priamo týkali jednotlivých typov možnej podpory predaja a následne pre vyššiu relevantnosť projektu boli respondenti dotazovaní aj na produktovú oblasť daný typ podpory. Ďalšie otázky boli zamerané na vplyv internetovej reklamy na respondenta, frekvenciu využívania internetu a pohlavie respondentov. Na tomto prieskume sa zúčastnilo 169 respondentov.

Prvá otázka sa pýtala respondentov, či na internete využívajú možnosť nákupu prostredníctvom darčekových poukážok. Ako sa ukázalo, táto otázka bola jediná, na ktorú väčšina respondentov odpovedala záporne.

Medzi najčastejšie nakupovaný tovar prostredníctvom darčekových poukážok patrí podľa prieskumu kozmetika, ktorú z pozitívne odpovedajúcich respondentov nakupuje až 53%. Toto číslo je vskutku vysoké pričom to môže vysvetľovať fakt, že takmer dve tretiny respondentov tvorilo ženské pokolenie. Ďalší často vyskytujúci sa sortiment predstavovali knihy (43%) a textil (33%). Naopak, najmenej ľudí nakupuje prostredníctvom darčekových poukážok elektroniku (17%).

Otázka číslo dva dotazovala respondentov na fakt, či využívajú možnosti získania darčekov zdarma ( pri nákupe určitého množstva tovaru, výšky útraty na jeden nákup a pod.). Z výskumu vyplynulo, že sedemdesiat percent respondentov využíva tento typ podpory predaja.

Otázka číslo tri sa pýtala respondentov na skutočnosť či pri svojom nakupovaní na internete využívajú programy lojality, ktoré im internetové obchody ponúkajú. Viac než dve tretiny respondentov využíva túto formu podpory predaja.

Najviac ľudí sa v tomto prípade zameriava na kúpu textilu a kozmetiky. Významná časť respondentov taktiež nakupuje prostredníctvom programov lojality aj knihy. Na druhú stranu, najmenej je táto forma podpory predaja využívaná na kúpu produktov a služieb spojených so zábavou.

Otázka číslo 4 preukázala skutočnosť, že majoritná skupina respondentov pri svojich nákupoch na internete využíva zľavové kupóny. Táto forma predaja oslovuje konkrétne 89% oslovených ľudí. Tak ako pri darčekových poukážkach, aj pri zľavových kupónoch bol najčastejšie skloňovaných sortimentom kozmetika, ktorú si týmto spôsobom kupuje až 54% respondentov. Už tradične sa za kozmetikou umiestnil textil, ďalej nasledovaný knihami, zábavou a produktmi a službami pre zdravie.

Podobne ako v predošlej otázke, aj otázka číslo 5 bola drvivou väčšinou respondentov zodpovedaná kladne (89%), pričom sa pýtala na nákup tovaru, na ktorého cenu sa samo o sebe vzťahuje určitá zľava. V tejto otázke respondenti určili ako najčastejší segment ich záujmu textil. Konkrétne  až sedem z desiatich respondentov nakupujúcich na internete tovar v zľave nakupuje textil.  Druhé miesto so zhodným počtom hlasov (42%) obsadili elektronika a kozmetika. Na protipóle týchto segmentov sa umiestnili produkty a služby týkajúce sa zdravia. Tento tovar nakupuje konkrétne 16% respondentov.

Otázka číslo 6 sa respondentov pýtala na fakt, či a do akej miery sa cítia byť ovplyvňovaný reklamou na internete. Veľká väčšina ľudí sa cíti byť ovplyvňovaná len okrajovo alebo stredne. 12% ľudí sa necíti byť ovplyvňovaný reklamou na internete vôbec. Na druhú stranu, o niečo viac ľudí (15%) sa cíti byť ovplyvnený do relatívne značnej miery, avšak žiadny respondent sa neoznačil za veľmi ovplyvňovaného reklamou.

Ako sa po vykonaní prieskumu ukázalo, takmer dve tretiny respondentov tvorili ženy. Z tohto faktu je možné usudzovať že to ovplyvnilo zloženie odpovedí, napríklad segment kozmetiky a zdravia. Toto je teda možné považovať za nedostatok prieskumu, ktorý sa však často vyskytuje aj vo veľkých prieskumoch a treba s tým počítať.

Posledná otázka prieskumu sa pýtala ľudí na to, ako často využívajú internet. Drvivá väčšina internet využíva denne (91%). Zvyšok respondentov internet využíva aspoň raz týždenne, pričom sa nenašiel ani jeden respondent, ktorý by internet využíval menej než jeden krát v týždni.

Toľko k výsledkom prieskumu, dúfam že sa úkážu byť ako relevantné a niekoho obohatia pri skúmaní trhu a zákazníckeho správania sa.

Autor: Matej Pospíšil