Architektúra virálneho marketingu

Virálny marketing v online prostredí môžeme z pohľadu jeho štruktúry rozdeliť na viacero častí a súčastí. Poznať tento prierez je nevyhnutné z dôvodu pochopenia základných princípov, ako virálny marketing funguje a na základe tohto poznania navrhovať efektívne a hlavne úspešné kampane. Základnú štruktúru architektúry virálneho marketingu môžeme rozčleniť na:

  •     Virálny obsah
  •     Motivácia šírenia
  •     Virálne médium
  •     Distribučný kanál
  •     Virálne prostredie

obr. č.1 – architektúra virálneho marketingu

Virálny obsah – predstavuje myšlienku/informáciu a jej formu, ktorú je človek ochotný šíriť

Motivácia šírenia – zahŕňa všetky psychologické motivačné prvky na základe ktorých je obsah šírený, či už z dôvodu sa pochváliť, podeliť, varovať, niečo získať a pod.

Virálne médium – je nosičom, ktorý zobrazuje virálny obsah, napr. obrázok, video, text v dokumente a pod.

Distribučný kanál – predstavuje aplikačné nástroje na šírenie virálneho média, napr. email, sms, facebook api nástroje ako like, publish, share, invite a pod.

Virálne prostredie – segmet trhu, na ktorý ma dosah virálna kampaň. Môže byť uzavreté vrámci online aplikácie, ako napr. v sociálnych sieťach, alebo môže predstavovať všetkých užívateľov internetu, prípadne aj mimo neho.

Motivácia virálneho šírenia
Virálny marketing je postavený na samovoľnom šírení medzi zákazníkmi, kľúcom k tomuto virálnemu šíreniu je správna motivácia zákazníka.
Motivácia ľudí je akýsi psychologický proces, ktorý aktivuje ľudské správanie a udáva mu smer a zmysel. Motiváciu môžeme chápať aj ako vnútornú hnaciu silu k dosahovaniu cieľov, ci už osobných alebo organizacných. Človek sa vedome rozhoduje, ci sa bude správať na základe svojich motivácií ale samozrejme na jeho rozhodnutia vplývajú aj motivácie z vonka – napríklad reklama.
Existuje viacero dôvodov – motivacných faktorov na základe ktorých sú zákazníci ochotný informácie šíriť ďalej, medzi základné môžeme spomenúť:

Odmena patrí medzi najsilnejšie motivacné faktory. Ako hovorí príslovie „Peniaze hýbu svetom“ a ľudí vedia veľmi efektívne motivovať. Odmena ako taká nemusí byť vo forme financnej , môžu to byt rôzne zľavy, kupóny, výhody oproti ostatným. V princípe ide o uspokojenie túžby spotrebiteľa po tom, co si želá. Najefektívnejšie ako vytvoriť takú formu odmeny, ktorá je pre spolocnosť nízko nákladová a zároveň uspokojí spotrebiteľa. Napríklad v prípade hier je zákazník odmenený znásobovaním bodov, rôznymi bonusmi, hernou menou a pod.

Radosť / spokojnosť – zaujímavé odporúcanie priateľom vychádzajú z radosti alebo nadšenia zo získaného produktu alebo informácie a následne motivácie podeliť sa o nieco co si zákazník myslí, že zaujme aj jeho priateľov a známych. Zákazník chce šíriť zaujímavé informácie a byť v centre ich šírenia. Jeho priatelia sú mu vďacní za poskytnutie informácií a spotrebiteľ, ktorý šíri tento objekt sa cíti dôležitý a uspokojený.

Varovanie je vnútorný faktor, ktorý je dôležitým prvkom, pretože strach je zakorenený v každej ľudskej bytosti a šírenie objektu v ktorom sú informácie ako nieco nerobiť, comu sa vyhnúť alebo na co si dať pozor, bude vždy zarucené.

Pochvala je tiež motivujúcim faktorom. Môže sa jednať o pochvalu samého seba teda egoizmus. Človek cíti potrebu pochváliť sa, prezentovať svoje úspechy a výsledky. Mož̧e isť o publikovanie fotiek z dovolenky v albume na sociálnej sieti, kde chce aby jeho priatelia a známi ich videli a komentovali. Pochvala sa môže týkať napríklad aj dosiahnutého skóre v hre.

Pomoc vychádza z vnútornej potreby pomáhať iným. Ludia sa radi zoskupujú do skupín a keď vedia, že ich spája pozitívna myšlienka, tak majú súdržnosti a pomáhajú si navzájom. V online hrách je to po odmene druhým najmotivujúcejším faktorom.

Autor: Ing. Jaroslav Vojtechovský