Bezpečnosť ako jeden z prvkov integrovaného systému manažérstva

Abstract

V poslednom období bezpečnosť rezonuje v spoločnosti stále viac. Bezpečnosť chápaná ako celok, terorizmus, bezpečnosť technológií, štátov, podnikov a ľudí. Každé prostredie predstavuje nejakú hrozbu, ktorú môžeme chápať ako narušenie bezpečnosti. V prostredí podnikov je dôležitá technologická bezpečnosť a bezpečnosť údajov. V prostredí podnikov je zdrojom rizík a vzniku rôznych kríz. Väčšina z týchto uvedených zdrojov narušenia bezpečnosti je ovplyvniteľná ľudským faktorom, môže ohrozovať zdravie a život, sociálnu situáciu, adaptabilitu podniku, jeho ciele a vízie, materiálne a iné hodnoty nielen samotného podniku ale aj ľudí, ktorí sú jeho súčasťou. V článku sa budeme zaoberať bezpečnosťou, ktorá je jedným z prvkov integrovaného systému manažérstva. V integrovanom systéme sa zlučujú tri subsystémy, ktoré spolu súvisia a prelínajú sa. Ide o manažérstvo kvality, systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti. V článku sa budeme okrajovo venovať prvým dvom systémom a zameriame sa najmä na systém manažérstva bezpečnosti ako celku. Na tomto základe vymedzujeme a vyberáme kľúčové problémy podnikov v tomto segmente manažérstva.

Kľúčové slová: bezpečnosť, riziká, hrozba, integrovaný systém manažérstva

ÚVOD

V 21. storočí je spoločnosť poznamenaná výraznými krízami ekonomickými, sociálnymi, politickými, technologickými politickými a ďalšími. Faktory pôsobiace na vznik kríz a narušenie bezpečnostného prostredia výrazne ovplyvňujú život podnikov, ľudí, štátov a kultúr. Narušenie bezpečnosti vzájomne ovplyvňuje všetky spomenuté krízy, ktoré sú zväčša prepojené, pôsobia v čase, vzájomne sa ovplyvňujú, sú nepredvídateľné, nie je možné ich dostatočne včas predvídať a pripraviť sa na ich následky. Integrovaný systém manažérstva v sebe spája manažment rôznych oblastí, ktorý je v poslednom období zanedbávaný a podceňovaný. Jeho rozvoj dáva možnosti ako sa pripraviť na vzniknuté situácie, dáva možnosti predchádzania kríz ovplyvňujúcich riadne fungovanie systému podnikov a prostredia. Vplyv sociálneho prostredia, zmeny v politickej situácii, bezpečnostné hrozby, technologické hrozby, narušovanie integrity štátov to všetko nám dáva možnosti na zamyslenie sa a vytváranie prostredia, ktoré je pripravené na tieto zmeny.

Obrázok 1: Podnikový systém riadenia

Zdroj: http://www.bozponline.sk/

Vychádzajúc z grafického znázornenia podnikového systému riadenia, je zrejmé, že prienikom všetkých troch súčastí tohto manažmentu a dostaneme v znázornenom fialovom poli „Oblasť integrácie“, kde je zrejmé, že všetky systémy spolu súvisia a na základe ich prieniku a dostatočnej znalosti je možné vykonávať integrovaný systém bezpečnosti podniku. V našom článku stručne popisujeme všetky zložky a zameriame sa najmä na oblasť riadenia bezpečnosti.

MANAŽÉRSTVO KVALITY

Manažérstvo kvality sa riadi normou ISO 9001:1994, je zamerané na riadenie podniku ako celku, ktorý je zameraný na optimalizáciu výrobných procesov podniku z ohľadom na časový manažment a zdroje využívané v podnikoch. Je podriadený štatistike ako vednej disciplíne, ktoré sa podieľa na analýzach potrieb, analýzach fungovania podniku, porovnáva spotrebu a výnosy so vstupmi a iné. Manažérstvo kvality by malo zabezpečovať aby sa požiadavky na technologický rozvoj, spotrebu, suroviny či procesy v oblasti vývoja dostali na prioritné miesto podniku.

V manažérstve kvality by malo byť hlavnou prioritou podniku zapájanie zamestnancov do procesu kvality, počúvanie a podrobná analýza odborníkov z rád zamestnancov prispieva k celkovej prosperite podniku a jeho kvalite vo všetkých oblastiach. Je dôležité aby manažment podniku zohľadňoval tieto aspekty a zavádzal ich do svojich smerníc a celkového chodu a riadenia podniku. Manažérstvo kvality ako také sa rozvinulo v USA kde nové koncepcie a pohľady na kvalitu vznikli. Úspešne ich aplikovali v Japonsku. Pri účinnosti systému kvality manažérstva b y podniky mali dbať najmä na normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, aby tak boli konkurencieschopné udržali si svoju výkonnosť. Mali by zavádzať efektívne a účinné systémy manažérstva kvality aby boli nútené tieto nástroje rozvíjať so zreteľom  na zákazníka a trh. Preto je dôležité aby podniky budovali systémy manažérstva ako celku a prepájali ich medzi sebou podľa svojich potrieb a  potrieb zákazníka.

ISO 9001 – ide o normu, ktorá stanovuje ciele a plány v oblasti kvality produkcie podniku boli nastavované podľa určitých procesov, kedy tieto procesy musia byť monitorované a vyhodnocované, aby mohli byť v prípade potreby prijaté účinné opatrenia na prípadné zmeny. Norma sa zaoberá princípmi riadenia podniku, jeho dokumentácie, ľudských zdrojov, zavádza procesy komunikácie so zákazníkmi, hodnotenia za účelom získavania spätných väzieb pre neustále zlepšovanie sa.

Môžeme teda konštatovať, že táto norma upravuje podmienky za akých podnik môže zvyšovať svoju kvalitu smerom k zákazníkovi ale aj smerom k vlastnej produkcii a výrobe.  Manažérstvo kvality je nevyhnutnou súčasťou všetkých procesov podnikov

Podľa Kollára musia byť v súčasnom období podniky komplexne a kvalifikovane riadené. Komplexné riadenie podniku zahŕňa nielen riadenie financií, ale aj orientáciu na zákazníka, podnikové procesy a vnútropodnikové vzdelávanie spojené s trvalým zlepšovaním. (1)

SYSTÉM ENVIROMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

Environmentálne manažérstvo – v posledných rokoch veľmi rezonujúca téma s ohľadom na zhoršovanie sa životného prostredia, pre neustále potreby globalizačného procesu. Životné prostredie je súčasťou riadenia podnikov najmä podnikov výrobných, ktoré zavádzajú nové a nové technológie a technologické procesy práve s ohľadom na kvalitu životného prostredia , ktorá spoločnosť ovplyvňuje. Zavádzanie systému environmentálneho manažérstva sa riadi normou ISO 14001. Norma stanovuje zásadu, kedy podnik stanovuje svoje ciele a plány v oblasti emisií svojej produkcie a tieto postupne realizuje, kedy sú tieto procesy monitorované a merané tak, aby mohol daný podnik prijať v prípade potreby účinné opatrenia a zmeny.

Norma špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva a nie je pre organizácie záväzná. Bola vytvorená tak, aby bola použiteľná v organizáciách akéhokoľvek typu a veľkosti a aby zohľadňovala rôzne geografické, kultúrne a sociálne podmienky. Hlavným cieľom normy je podporovať ochranu životného prostredia, prevenciu znečisťovania v rovnováhe so sociálnymi a ekonomickými potrebami. Úspech systému závisí na deklarovanom záväzku a zapojení sa všetkých úrovní a funkcií vrátane vrcholového manažmentu. Takýto systém umožňuje organizácii navrhnúť a zhodnotiť účinnosť postupov stanovenia environmentálnej politiky a cieľov, dosiahnuť s nimi zhodu a túto zhodu preukázať.

Splnením predpísaných požiadaviek, ktorých zhodu s normou STN EN ISO 14 001 preverí úspešný certifikačný audit, organizácia získa od certifikačnej spoločnosti certifikát, ktorý je zároveň aj dokladom, že systém je účinný. Norma je tiež určitým východiskovým bodom pre zavedenie EMAS v zmysle nariadenia v zmysle nariadenia EÚ č. 1836/93 s výsledkom overenia a registrácie. (2)

Ako uvádza enviroportál na svojich stránkach, vývoj certifikácie v oblasti systému environmentálneho manažérstva sa neustále zvyšuje, čo podporuje aj nasledovný graf.

Tabuľka 1: Vývoj certifikácie EMS podľa normy ISO 14001

Zdroj: SAŽP

V roku 2012 pribudlo na Slovensku 17 nových organizácií so zavedeným a certifikovaným EMS. Celkový počet evidovaných organizácií s certifikovaným EMS podľa normy ISO 14001 dosiahol hodnotu 1132. Z toho v 109 sa z dostupných zdrojov nepodarilo získať informácie o stave platnosti certifikátu, čím sa počet organizácií s certifikovaným EMS zvýšil na 1023. (3)

V praxi sa čoraz viac presadzujú nové nástroje v tvorbe a ochrane životného prostredia s výrazne preventívnym charakterom. Uvedomenie si zodpovednosti za svoju činnosť a znalosť základných princípov zavedenia progresívneho systému riadenia podniku sa stáva pre spoločnosti prestížnou záležitosťou. Jedným z progresívnych nástrojov riadenia organizácie z hľadiska ochrany životného prostredia je EMS, ktorý môže byť súčasťou celkového systému manažérstva zahrňujúci: organizačnú štruktúru, spôsoby rozdelenia zodpovednosti, postupy, procesy, zdroje pre stanovenie a realizáciu politiky životného prostredia s cieľom zlepšovania environmentálneho správania organizácie. (4)

Môžeme konštatovať, že systém environmentálneho manažérstva úzko súvisí a je prepojený s manažérstvom kvality, pretože životné prostredie a jeho kvalita sú podstatnou súčasťou stratégie podnikov či už výrobných alebo nevýrobných, tiež nevyhnutnou a ucelenou súčasťou života. Riadenie ktoré nám ponúkajú normy sú nedeliteľnou súčasťou riadenia podniku, tak navonok ako aj zvnútra.

MANAŽÉRSTVO BEZPEČNOSTI

Rezonovaná téma vo všetkých sférach podnikania ale i verejného života. Bezpečnosť je jednou z hlavných súčastí dnešného manažmentu. Bezpečnosť podnikov z pohľadu ochrany osobných údajov, pohľadu technológií a technologických postupov ale i štátov. Ohrozenie alebo hrozba môže vychádzať z vnútra ale i z vonkajšieho prostredia podniku. Podniky sú najmä v súčasnom období veľkého technologického rozvoja ohrozované najčastejšie. Nejde len o hrozby na zariadeniach, podnikových cieľoch, ohrozovanie celistvosti a fungovania podniku ale aj o hrozby týkajúce sa života, zdravia a ochrany majetku.

Podľa správy NIC The 2025 Global Landscape sa dá s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že: (5)

 • globálny multipolárny systém sa bude rozširovať – posledné roky (vedľa Ruska a Číny) rastie význam ďalších svetových regiónov a štátov (Brazília, India, Stredný Východ), to bude zrejme prinášať rozporné ciele a prístupy pri hľadaní ciest ku globálnej bezpečnosti,
 • okrem jednotlivých krajín rastie vplyv nadnárodných ekonomických subjektov, neštátnych aktérov, náboženských organizácií, subjektov organizovaného zločinu a pod., v mnohých krajinách dochádza k ich prepájaniu s politickou mocou,
 • ďalší nárast obyvateľstva sveta bude vytvárať tlak na zabezpečenie potravinami, energiou, vodou a ďalšími zdrojmi,
 • prudké politické a ekonomické zmeny v niektorých častiach sveta vyvolajú nové migračné procesy, čo môže spôsobiť nárast miestnych a regionálnych konfliktov,
 • terorizmus bude naďalej nástrojom presadzovania tých záujmov (politických a náboženských skupín), ktoré sa nebudú dať presadiť legálnou cestou, aj keď znižovanie nezamestnanosti a rozvoj vzdelanosti môže viesť k jeho utlmeniu, no využívanie nových technológií môže priniesť aj nové jeho formy,
 • úsilie o bezpečnosť v krajine sa bude spájať s úsilím o bezpečnosť na celom svete.

Medzi základné položky bezpečnosti podniku by sme mohli zaradiť nasledovné body, ktoré vystihujú v globále bezpečnosť podniku a je možné ich ďalej rozvíjať a aplikovať:

 1. Ochrana osôb a majetku v podniku
 2. Ekonomická a environmentálna bezpečnosť podniku, kde môžeme zaradiť aj ochranu pred požiarmi a prevenciu
 3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 4. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov osôb
 5. Bezpečnosť informačných systémov
 6. Bezpečnosť a ochrana utajovaných skutočností
 7. Bezpečnosť kritickej infraštruktúry podniku, podľa jeho cieľov a zamerania
 8. Bezpečnosť produkovaných výrobkov a výroby podľa zamerania a cieľov podniku

Pre potreby nášho článku sa budeme venovať bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, bezpečnosti a ochrane osobných údajov osôb v podniku. Environmentálnu bezpečnosť máme zhrnutú v predchádzajúcej kapitole.

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je relatívne zložitý mechanizmus, postavený na množstve právnych predpisov, zasahujúci rôzne vedné oblasti. Kladie nároky aj na organizáciu riadenia. V súčasnosti už BOZP znamená viac, ako len prevenciu proti úrazom a haváriám. Zahŕňa všetky stránky ochrany zamestnancov súvisiace s prácou – napríklad fyzickú a psychickú pohodu, sociálnu ochranu, pracovné podmienky, pracovné vzťahy, hygienické podmienky, sociálne vybavenie pracovísk a pod. Starostlivosť o BOZP je nezastupiteľnou povinnosťou a zodpovednosťou zamestnávateľa a všetkých vedúcich pracovníkov. (6)

Norma OHSAS 18001 – tu by malo vedenie podniku stanoviť ciele a plány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predchádzanie úrazov, postupné zavádzanie do realizovania, tiež sú tieto procesy merané a monitorované za účelom vyhodnocovania.

Vytvorenie smerníc podľa predpisov a zákonov Slovenskej republiky je potrebou a nevyhnutnosťou každého podniku, či už malého alebo veľkého. Každý podnik je povinný nielen smernice vypracovať, ale s nimi aj oboznámiť svojich zamestnancov, prípadne zákazníkov ktorí sa pohybujú v priestoroch podniku. Za plnenie týchto povinností je možné najať si externú firmu alebo poveriť školeného zamestnanca, ktorý okrem iného dohliada na výkon stanovených cieľov a tiež zostavuje modulové situácie na základe zozbieraných údajov. Povinnosti zamestnávateľa v našom prípade podniku je oboznámiť zamestnancov a zákazníkov s ustanoveniami, ktoré delegujú zákony a vyhlášky. Povinnosťou zamestnancov a zákazníkov však je, týmito smernicami sa riadiť, plniť svoje úlohy tak aby neohrozovali chod podniku, nedostávali ho svojim pracovným výkonom alebo inou činnosťou do bezpečnostných ohrození a predchádzali vzniku rizík podľa ich možností a schopností. Sem patrí samozrejme aj ochrana pred požiarmi, kde pri nedodržaní technologických postupov a smerníc v rámci bezpečnosti môže spôsobiť ujmu na živote, zdraví a majetku nielen osôb alebo aj samotného podniku.

OOÚ

Zákon 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jasne stanovuje pravidlá pri ochrane s osobnými údajmi. V čl. 1 Predmet úpravy stanovuje čo je pôsobnosťou tohto zákona, čo upravuje a aký je jeho predmet.  Ustanovuje ochranu osôb a ich údajov pri spracúvaní ich osobných údajov a neoprávneným zasahovaním do súkromného života osôb, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov, ako aj postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov. Jednotlivé kapitoly a články zákona sa venujú stanovením definícií, pôsobnosti, kompetencií a možností, ktoré vyplývajú zo zákona a tiež distribúciou a zberom údajov na tie ktoré potreby podniku.

Zodpovednou osobou je osoba ( oprávnená osoba), ktorá zabezpečuje dohľad na ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Táto osoba má v kompetencii pri  ochrane osobných údajov viacero úloh a činností, ktoré je povinná plniť podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zodpovednou osobou nemôže byť každý zamestnanec podniku. Táto osoba musí prejsť školením z oblasti ochrany osobných údajov a vykonať štátnu skúšku, ktorej obsah určuje Úrad na ochranu osobných údajov a vykonáva tieto skúšky, podľa zákona určené v Bratislave v sídle Úradu na ochranu osobných údajov a je bezplatná.

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými údajmi v podniku v rámci plnenia svojich pracovných povinností alebo iného vzťahu, napríklad vzťahu subdodávateľa, zákazníka  podobne a to vždy na základe písomného poverenia, ktorému predchádza riadne poučenie oprávnenej osoby čo by mala táto osoba potvrdiť svojim podpisom.

V prípade, že ide o distribúciu alebo zber údajov, je potrebné stanoviť pravidlá tohto zberu a distribúcie v zmluve, kde bude jasne určené o aké údaje ide, kto je zodpovedný, akým spôsobom je možné s údajmi manipulovať.

Oznámenie informačného systému Úradu pre ochranu osobných údajov Veľmi významnou zmenou zavedenou novelou je odstránenie registračnej povinnosti informačných systémov. Táto zmena bude mať pozitívny dopad na administratívne a finančné zaťaženie prevádzkovateľov. Od 15. 04. 2014 je registračná povinnosť nahradená oznamovacou povinnosťou. I keď sa nemení rozsah oznamovaných údajov, bude podľa nového možné oznámenie učiniť aj prostredníctvom elektronického formulára. Takýto postup sa v dnešnej dobe javí viac ako žiaduci a táto reforma by mohla celý proces oznamovania zefektívniť a hlavne urýchliť. (7)

Je preto vhodné, aby každý podnik, ktorý prichádza do styku s osobnými údajmi, mal vypracované bezpečnostné smernice upravujúce manipuláciu a nakladanie s týmito údajmi. Samozrejme je tiež nevyhnutné aby tieto smernice boli vždy aktualizované podľa legislatívneho rámca tak, ako sú schvaľované a prichádzajú do praxe.

Smernica 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov je najdôležitejším právnym predpisom o ochrane osobných údajov v EÚ. Smernica uvádza všeobecné pravidlá týkajúce sa zákonnosti spracúvania osobných údajov, určuje práva dotknutých osôb a stanovuje nezávislé vnútroštátne dozorné orgány. V smernici sa uvádza, že osobné informácie sa môžu spracúvať len vtedy, ak daná osoba na to dala výslovný súhlas a bola vopred informovaná o spracovaní údajov. Citácia

Európsky parlament vždy zdôrazňoval, že treba zachovať rovnováhu medzi posilňovaním bezpečnosti a ochranou súkromia a osobných údajov. Prijal rôzne uznesenia o týchto citlivých otázkach, konkrétne pokiaľ ide o vytváranie profilov na základe etnickej a rasovej príslušnosti, rozhodnutie Rady z Prümu o cezhraničnej spolupráci v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, zavedenie skenerov tela na zvýšenie bezpečnosti v leteckej doprave, biometrické pasy a spoločné konzulárne pokyny, riadenie hraníc, internet a hĺbkovú analýzu údajov. (8)

ISMS

ISMS (Information Security Management System) je systematický prístup k riadeniu citlivých firemných informácií tak , že zostanú v bezpečí. To zahŕňa ľudí, procesy a IT systémy, použitím procesov riadenia rizík. V Slovenských podmienkach sa systém označuje aj SMIB, čiže systém manažérstva bezpečnosti informácií.

Pre informačnú bezpečnosť je vypracovaná rodina štandardov ISO 27000 pomáha organizáciám udržiavať informačné aktíva v bezpečí. Použitím týchto štandardov a rodine noriem pomáha organizáciám riadiť bezpečnosť aktív, ako sú finančné informácie, duševné vlastníctvo alebo informácie tretích strán.

Norma ISO / IEC 27001 je najznámejší štandard v rodine ISO 27000,poskytuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti informácií ( ISMS ). Norma ISO/IEC 27001 je ako štandard zameraný na informačnú bezpečnosť, podľa ktorej je možné certifikovať organizáciu. ISO/IEC 27001 obsahuje okrem technickej bezpečnosti informačných technológií aj organizačné, personálne a fyzické aspekty, od povedomia zamestnancov o informačnej bezpečnosti až po požiarnu ochranu. Rovnako ako pri iných štandardoch systému riadenia ISO , certifikácia ISO / IEC 27001 je možná, ale nie je povinná. Je vhodné si uvedomiť ,že certifikácia umožňuje poukázať na vyspelosť organizácie z pohľadu bezpečnosti a tiež konkurenčnú výhodu. Medzi prvé kroky zavádzania ISMS v organizácii je dôležité si uvedomiť prečo je nutné riadiť informačnú bezpečnosť, vytvárať bezpečné prostredie, mať informácie pod efektívnou kontrolou, budovať bezpečnostné povedomie a byť v súlade s legislatívnymi a normatívnymi požiadavkami. Dnes sú na trhu rôzne firmy, ktoré zabezpečujú certifikácie a audity podľa danej normy. Medzi pomôcky pri realizácii je možné použiť odvetvové a tematické subnormy radu ISO 2700k. (9)

ZÁVER

V článku sme sa zaoberali pohľadom na systémy manažmentu kvality, environmentálneho manažérstva a hlavne bezpečnosti, ktorý je veľmi podstatným prvkom integrovaného systému manažérstva. Štúdiom literatúry a použitím vlastných poznatkov nás prividelo k záveru, že z hľadiska bezpečnosti ako takej je ešte čo doháňať . Prierezový graf v úvode článku jednoznačne hovorí o tom, že integrovaný systém manažérstva môže byť kvalitne a zodpovedne spravovaný iba v prípade, ak sa všetky jeho zložky stretnú a vytvoria prienik, ktorým integrovaný systém bezpečnosti je. Organizácie by si mali uvedomiť, aké hrozby a riziká sa okolo nich môžu vyskytovať, mali by vedieť tieto hrozby a riziká identifikovať a naučiť sa predchádzať im. Pokiaľ nie je možné predísť riziku, je vhodné aspoň stanoviť niekoľko základných opatrení, ako riziko zmierniť tak, aby malo čo najmenší dopad na funkcie podniku, na jeho stratégiu, ekonomiku, na komplexné fungovanie podniku ako celku. Nemôžeme sa zameriavať na hrozby a riziká len ako na terorizmus alebo inak povedané na viditeľné ohrozenia, v súčasnom svete tak veľmi rozšírené. Bezpečnosť je prvoradým cieľom všetkých, či osôb alebo podnikov, tiež štátov a spoločenstiev, kedy si chcú zachovávať svoju integritu, svoju celistvosť, politické rozloženie, chcú aby ľudia v krajinách boli šťastní a spokojní a teda svojim spôsobom aj výkonný a potrebný pre ich ekonomiku. Ide teda o komplexný súbor opatrení, ktorým podnik určuje svoju stratégiu pri výrobe, styku so zákazníkmi, pri ochrane majetku a osôb. Určuje líniu technologických postupov, ich kontrolu, zlepšenia, spätnú väzbu, navrhuje riešenia, integruje sa v spoločenstve. Veríme, že článkom sme objasnili pohľad na integrovaný systém manažérstva.

LITERATÚRA

(1)     KOLLÁR, V.: Manažment kvality. Bratislava: IAM Press, 2013. s. 74. ISBN 978-80-89600-11-3

(2)     BOĎOVÁ, E.: Systémy environmentálneho manažérstva. Enviromagazin.sk [citované: 13.5.2015] Dostupné na internete: <http://www.enviromagazin.sk/enviromc1_3/systemy14.html>

(3)     SAŽP: Systém environmentálneho manažérstva. 2012. [citované: 13.5.2015] Dostupné na internete: <http://www1.enviroportal.sk/indikatory/detail.php?id_indikator=463>

(4)     PIATRIK, M.: Systémy environmentálneho manažérstva – významný preventívny nástroj ochrany životného prostredia. In Sparc.fpv.umb.sk. [online]. 2012. [Citované 13.05.2015]. Dostupné na internete: <http://sparc.fpv.umb.sk/kat/ken/akta/index.php?option=com_content&view=article&id=124:systemy-environmentalneho-manaerstva-vyznamny-preventivny-nastroj-ochrany-ivotneho-prostredia&catid=24:prehadove-tudie-&Itemid=27>

(5)     TOMÁŠ MIKA, V. – LESZCZYŃSKI, M.: Súčasné zmeny v prostredí a nové poňatie bezpečnosti z pohľadu teórie krízového manažmentu. In Security Revue. [online]. 2010. [Citované 13.05.2015]. ISSN <1336-9717> Dostupné na internete: <http://www.securityrevue.com/article/2010/11/sucasne-zmeny-v-prostredi-a-nove-ponatie-bezpecnosti-z-pohladu-teorie-krizoveho-manazmentu/>

(6)     MIKULA, J.: Význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. In bozponline.sk. [online]. 2014. [Citované 13.05.2015]. Dostupné na internete: <http://www.bozponline.sk/33/vyznam-bezpecnosti-a-ochrany-zdravia-pri-praci-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAMuzPUhvF6HYlJ_hMd7C0lrHGRTsbvrH4A/?query=ochrana+os%F4b+a+majetku&serp=1>

(7)     VAVRO, T.: Zmeny v zákone o ochrane osobných údajov od apríla 2014. In Podnikajte.sk. [online]. 2014. [Citované 13.05.2015]. Dostupné na internete: <http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/1334/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/osobne-udaje-april-2014.xhtml#sthash.qrwrpBXy.dpuf>

(8)     DAVOLI, A.: Informačné listy o Európskej únii – Ochrana osobných údajov. In Európsky parlament. [online]. 2015. [Citované 13.05.2015]. Dostupné na internete: <http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.8.html>

(9)     Iso.org: ISO/IEC 27001 – Information security management. [online]. 2015. [Citované 13.05.2015]. Dostupné na internete: <http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso27001.htm>

 

Bezpečnosť ako jeden z prvkov integrovaného systému manažérstva

Ing. Oľga Múčková

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra informačných systémov, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25, Olga.Muckova@fm.uniba.sk

Mgr. Vincent Karovič

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra informačných systémov, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25, Vincent.Karovic2@fm.uniba.sk

Bc. Martin Krajčík

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra informačných systémov, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25, Martin.Krajcik@fm.uniba.sk

Recenzenti:

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Pracovisko: Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Pracovisko: Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava

Vydanie:

Digital Science Magazine, Číslo 1, Ročník IV.