E-marketing planning – E-marketingové plánovanie

E-marketingový plán je strategickým dokumentom vyvinutým pomocou analýzy a výskumu a jeho zámerom je dosiahnutie marketingových cieľov pomocou elektronického média. E-marketingový plán reprezentuje podsúbor celkového marketingového plánu organizácie, ktorý podporuje hlavnú podnikovú stratégiu. Každý dobrý e-marketingový plán musí byť vypracovaný v súlade s celkovým marketingovým plánom organizácie ako takým.

V širokom meradle, e-marketéri zvyčajne začínajú analýzou momentálnej mikro a makro ekonomickej situácie organizácie. Pri tvorbe e-marketingového plánu musia e-marketéri vnímať a pozorovať vplyv interných a externých faktorov, pretože ich vývoj ovplyvňuje podnikateľskú schopnosť organizácie.

Situačná analýza – ide o analýzu mikro a makro prostredia. Interné prostredie zahŕňa zákazníkov, trhy a konkurenciu.

 

Elementy externého prostredia:

  • socioekonomické – vnímanie toho, ako môžu postoje zákazníkov ovplyvniť náš prístup,
  • technologické – ako môže technologický pokrok ovplyvniť trh na ktorom pôsobíme;
  • politické,
  • demografické
  • právne aspekty – napr. ochrana dát.

 

Aby organizácia dokázala vytvoriť efektívne e-marketingové riešenie, musí pochopiť súčasnú situáciu organizácie a jej prostredia, zacieliť na správny trhový segment a rozmiestniť svoje produkty tak, aby dosiahla optimálnu reakciu. Toto sa štandardne dosahuje pomocou SWOT analýzy.

 

Bolo by vhodné poznamenať, že e-marketingový plán sa buduje na rovnakých princípoch ako klasický marketingový plán. Neuplatňuje sa odlišný prístup, avšak objavia sa rozdiely dané  jedinečnosťou internetového prostredia. Mnohé z odlišností vychádzajú z potreby zabezpečenia vysokej miery vyžadovaného feedbacku zo strany zákazníka, keďže elektronický svet sa mení vysokou rýchlosťou. Preto si vyžaduje aj včasné reakcie od spoločností, rýchlejšie reakcie v porovnaní s prispôsobovaním sa na klasickom trhu.

 

Strategické kroky k vybudovaniu e-marketingového plánu:

1. Strategická analýza: skladá sa z kontinuálneho monitorovania makro a mikroprostredia. Dôraz sa kladie na zákazníkove potreby, ktoré sa na online trhu menia vysokou rýchlosťou.  Mapuje sa pôsobenie konkurentov a vyhodnocujú sa príležitosti vznikajúce s vyvíjajúcimi sa novými technológiami.

2. Definovanie strategických cieľov: ciele by mali byť SMART (Specific-špecifické, measurable-merateľné,Attainable-dosiahnuteľné,Relevant-relevantné,Timely-včasné). Organizácia musí mať zreteľnú víziu a zvoliť si buď existujúce mediálne kanály, alebo ich nahradiť novými. Musíme si zadefinovať špecifické ciele a taktiež špecifikovať prínos online aktivít k obratu spoločnosti. Zvýšiť povedomie o našej značke, identifikovať cieľovú skupinu, ktorú chceme osloviť.

3.Formulácia stratégii: venovať sa nasledujúcim podstatným otázkam:

– vývoj stratégii v súlade s cieľovými trhmi

– umiestňovanie a diferenciácia stratégii

– zaviesť priority online aktivít

– zamerať pozornosť a úsilie na Customer Relationship Management a finančnú kontrolu

– formulovať stratégie na vývoj produktu

– vývin business modelov s dobre fungujúcimi stratégiami pre nové produkty a služby ako aj politikou pre cenotvorbu

– nevyhnutnosť určitej reštruktralizácie organizácie

– zmeny v štruktúre komunikačných kanálov

 

4.Implementácia stratégii: zahŕňa opatrné schválenie všetkých potrebných krokov k dosiahnutiu vytýčených cieľov. Môže odkazovať na spustenie webstránky nanovo,  reklamnú kampaň novej alebo prerobenej webstránky, monitorovanie efektívnosti webstránky a mnoho iného.

 

Voľba marketingových kanálov:

Email – výborný na budovanie zákazníckych vzťahov, na informovanie zákazníkov o nových ponukách. Je omnoho menej dotieravý ako telefonický marketing.

SMS – silný inštrument na zasiahnutie zákazníka, treba však citlivo voliť príjemcu a obsah správy.

Webstránky – flexibilný spôsob pokrytia marketingových potrieb. Stránok je však toľko, že sa treba dostatočne zviditeľniť.

 

Váš e-marketingový plán by mal zvažovať spôsob, akým budete používať informačné technológie v súvislosti s marketing-mixom, ako budete plánovať optimalizáciu jeho obsahu a ako budete rozdeľovať zdroje tak, aby ste prilákali nových zákazníkov a udržali lojalitu k existujúcim, ako zabezpečiť prílev tržieb.

 

Web-analýza: proces merania, analyzovania a vykazovania web-dát. Účelom je pochopiť, akým spôsobom sa ľudia dostávajú na vašu webstránku. Pri vytváraní stratégie máte k dispozícii množstvo dát, nie všetky sú však pre vás potrebné. Analýza môže pomôcť pochopiť, akým štýlom používatelia browsujú po vašej webstránke.

 

Za každým úspechom online biznisu je dobre nastavený marketingový plán. Slúži ako vodiaci nástroj naznačujúci akým spôsobom posunúť produkt alebo službu zacieleným skupinám a tento plán slúži spoločnosti najmä k tomu, aby sa mohla po celý čas sústrediť na svoje ciele.

V pláne si zadefinujete všetky komponenty vašej stratégie. Vypíšete detaily analýzy trhu, predaja, reklamy a kampaní na vzťah s verejnosťou. Najúspešnejšie online marketingové plány integrujú tradičné marketingové stratégie s online stratégiami.

Výskum trhu: Zber, triedenie a spisovanie informácii a dát o trhu na ktorom pôsobíme.

Oblasti, o ktorých môžeme uvažovať: dynamika trhu, sezónnosť, demografia zákazníkov, potreby, nákupné správanie.

Produkt – čo je práve “in” a čo ponúka konkurencia. Oplatí sa sledovať podobné produkty z nášho odvetvia. Dodávateľov, na ktorých závisíme. Sústreďte sa na jeden alebo dva malé trhy (útočiská – niche markets). Stretnete sa s menšou konkurenciou a môžte byť profitabilnejší.

Konkurencia – dokážete vyniknúť? Čím ste výnimočný od konkurencie? Prečo by si mal zákazník zvoliť váš produkt a nie ten konkurenčný. Čím lepšie sa dokážete odlíšiť, tým úspešnejší môžete byť.

Ciele – úzko špecifikujte trh, ktorý je pre vás kľúčový. Musíte vedieť, komu chcete predávať váš produkt. Aký prínos predstavuje váš produkt?

 

Využite nástroje, ktoré vyhodnotia popularitu vašej stránky čo sa týka vyhľadávačov. Môžte získať vyššiu sledovanosť vašej stránky. Táto stratégia sa nazýva Search engine optimization. Existujú softwarové nástroje, ktoré vám pomôžu získať vyšší ranking..

Pay per click search engine marketing – keď používate túto službu, zvolíte kľúčové slová, v závislosti od ktorých sa zobrazí vo vyhľadávači text vašej webovej stránky, keď užívateľ zadáva kľúčové slová alebo frázy do vyhľadávača. Poskytovateľmi sú napríklad Google, Yahoo, MSN.

Affiliate Marketing – Iné webové stránky ponúkajú vaše produkty a vy im za to platíte podielom z predaja. Vynikajúci spôsob vytvorenia úspešného internetového obchodu.

Link Exchange – Vy a iné webstránky navzájom zdieľate linky, aby ste prilákali “browserov” navzájom. Taktiež je to spôsob, ako získať vyšší ranking vrámci webových vyhľadávačov.

Online distribúcia článkov, tlačových správ.

 Autor: Ján Melicher

Zoznam použitých zdrojov (online)

 

http://analogik.com/articles/231/e-marketing

http://ezinearticles.com/?The-e-Marketing-Plan—Brief-Overview-and-Working-Scheme&id=22982

http://www.templatezone.com/pdfs/ems_whitepaper.pdf

http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1087355537&r.i=1087355372&r.l1=1073861197&r.l2=1073866263&r.l3=1075384972&r.s=sc&r.t=RESOURCES&type=RESOURCES

http://www.marketing-consulting-company.com/internet-marketing-plan.htm