NAJEFEKTÍVNEJŠÍ E-MARKETING ZÁKAZNÍKOV

Nové tisícročie prinieslo výrazné zmeny v oblasti podnikania. Nezvratným javom je prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti, ktorej hlavné znaky sú globalizácia, kvalifikácia, integrácia, digitalizácia, virtualizácia, inovácie. Prudký rozvoj internetu a informačných technológií, ktorý nastal koncom 20.storočia, ovplyvnil mnohé oblasti spoločenského života a veľkou mierou zasiahol aj oblasť podnikania. Pre podnikateľské subjekty to môže byť na jednej strane hrozba, na strane druhej výzva využiť nové príležitosti. Konkurencia sa zostruje, zákazníci sú čoraz náročnejší. Prežijú len tí najlepší. Jedným z hlavných komunikačných nástrojov dnešnej doby je Internet. A práve Internet a hlavne www služby sú predpokladom vzniku e-marketingu. E-marketing (možno ho označiť aj ako elektronický, internetový alebo on-line marketing) znamená systematické využívanie internetových služieb pre marketingové účely. V podstate v sebe spája výhody klasického marketingu a internetu. Je to veľmi perspektívny trend, ktorý prináša do oblasti marketingu úplne nové možnosti na komunikáciu, obchod, manažment. Pričom ide len o nové formy, samotná podstata marketingu sa nemení a osvedčené postupy možno aplikovať na nové médiá.

Avšak Internet nie je len ďalším médiom. Jeho vývoj smeruje k integrácii všetkých médií (televízia, rádio, tlač, mobilné telefóny, jednotlivé počítače). „Revolúcia v informačných tokoch zásadným spôsobom zmení svet marketingu a zasiahne do osudov rôznych účastníkov procesu poskytovania hodnoty.“ [MARIAŠ, M. – ŽÁK, Š. 2005. Informačné systémy marketingu. Bratislava : Ekonóm , 2005, s.180. ISBN 80-225-1966-9] Internet má výrazný vplyv na rozhodovacie a nákupné procesy. Vyhľadávanie na Internete je dnes najdôležitejším zdrojom informácií. Elektronický marketing má v porovnaní s klasickým marketingom mnohé výhody. Má schopnosť efektívne komunikovať so zákazníkmi, ponúka priamu spätnú väzbu (feedback). Poskytuje rôzne hodnotné štatistiky návštevnosti www stránok.

Internet je v dnešnej dobe už masovo rozšírený a počet používateľov neustále rastie. Internetová reklama sa tak dostáva k širokému okruhu ľudí. Dokáže reklamu lepšie zacieliť na zvolenú cieľovú skupinu, napomáha znížiť straty spôsobené zlým rozsevom informácií. Výraznou prednosťou oproti klasickým informačným médiám je rýchlosť. Firmy môžu svoju ponuku rýchlejšie a flexibilnejšie prispôsobovať predstavám zákazníkov a získať tak lepšiu pozíciu v rámci konkurenčného boja. Informácie na internete možno pomocou multimediálnych prvkov urobiť lákavejšími, ako by boli vo svojej klasickej printovej forme, napr. pomocou animácií, hudby, rôznych farebných efektov atď.

Ani najkrajšia www stránka nemá zmysel, keď o nej nikto nevie. Je potrebné vedieť ju na internete spropagovať a prilákať návštevníkov. Tu však neplatí, že čím viac ľudí oslovíte, tým bude zásah kampane lepší. Dôležité je dobré zacielenie on-line reklamy na zvolený segment návštevníkov.
Výhodou je, že môže byť pre firmu lacnejšia oproti iným druhom reklamy, môže si ju dovoliť i malá resp. začínajúca firma. Napriek nesporným výhodám internetovej reklamy sa odporúča kombinovať internetovú reklamu aj s klasickými formami reklamy.

Možnosti propagácie na internete sú rôzne:

  • internetové vyhľadávače
  • internetové katalógy
  • bannerová reklama
  • e-mail marketing
  • marketing na sociálnych sieťach
  • virálny marketing

Podľa AIM je situácia na Slovensku vrámci sociálnych sietí nasledovná: „49% návštevníkov komunitných webov navštevuje denne Facebook, 31% Pokec a 21% Youtube. 22% návštevníkov internetu navštevuje komunitné weby a sociálne siete viackrát za deň, 38% denne. 11% internetovej populácie nenavštevuje však komunitné weby vôbec, ale takmer tretina z nich sa chystá navštíviť nejaký komunitný web alebo sociálnu sieť v blízkej dobe. Návštevníci komunitných webov, ktorí navštevujú komunitné weby viackrát denne, na nich strávia priemerne 3,54 hodiny denne.“
[AIM. http://www.aimsr.sk/press-centrum/tlacove-spravy/komunitne-weby-a-socialne-siete.html]

Počet slovenských užívateľov Facebooku je v súčasnosti už okolo pol milióna. Výraznou konkurenčnou výhodou reklamy na Facebooku je jej výborná lokalizácia a segmentácia. Na jednom mieste je obrovské množstvo potenciálnych zákazníkov, ktorých môžeme osloviť za nízke náklady. Email marketing je jedným z najpoužívanejších nástrojov e-marketingu. Jeho úspešnosť v značnej miere závisí od kvality databázy. Rozhodujúce nie je mať čo najviac kontaktov, ale mať čo najviac kontaktov na potenciálnych zákazníkov. Email nie sú len jednoduché textové informácie, ale môže obsahovať aj animácie, interaktívne odkazy (i zvukové), fotografie či videoklipy, ktorých cieľom je zaujať pozornosť príjemcu tejto správy.

Mnohé firmy využívajú emaily pre kontakt so zákazníkmi, ktorým takýmto spôsobom poskytujú aktuálne informácie o ponuke. Emaily je vhodné použiť na špeciálne ponuky ako sú zľavy či kupóny, pozvánky na rôzne akcie, semináre, konferencie atď. Výhodou sú okamžité a dobre merateľné výsledky. Najdôležitejším ukazovateľom pri emailových kampaniach je Open Rate – pomer medzi počtom otvorených a počtom rozposlaných emailov vyjadrený v percentách. Osobitnými výhodami sú nízke náklady a rýchlosť. Jedným kliknutím možno odoslať naraz veľký počet emailov, automaticky na každú adresu uvedenú v mailovom zozname. Pomocou newsletter systému si firma buduje dlhodobý vzťah so zákazníkom. Je to softvérový produkt, ktorý umožňuje rozposielanie newslettera prostredníctvom emailu. Informuje zákazníka o novinkách a motivuje ho ku kúpe. Podľa prieskumu aMarketer.com newsletterom dôveruje až okolo 66% respondentov. Zatiaľ čo emailing je spravidla reklamný email zasielaný v rámci kampane, newsletter sa zasiela v pravidelných intervaloch.

Bannerová reklama (display advertising) je v súčasnosti najčastejšie využívanou formou reklamy na internete. Banner je reklamný pás, obyčajne animovaný, ktorý plní úlohu krátkeho a na malom priestore zhusteného reklamného spotu. Jeho základom je dobrý nápad a kvalitné spracovanie. Banner musí byť spracovaný podľa určitých pravidiel v presne určených rozmeroch, s presne určenou maximálnou veľkosťou v kB (alebo pixeloch). Úspešnosť bannera meria AdImpressions – ako často je banner vidieť a AdClicks – ako často sa na banner klikne. V prípade bannerov existuje riziko tzv. „bannerovej slepoty“ t.j. otupenia užívateľov z rôznej farebnej a blikajúcej reklamy.

Úspešnosť display advertising kolíše podľa európskej štúdie ADTECH na vzorke 10 miliónov preklikov na bannery niekde medzi 0,11 a 0,19% v závislosti od sezóny. Od roku 2004 padla, ale podľa výskumu ABI Research je dnes stabilizovaná okolo 0,2%. Marketing vo vyhľadávačoch – používa sa preň skratka SEM – Search Engine Marketing. Vyhľadávanie na internete je dnes najdôležitejším zdrojom informácií. Základné dva nástroje marketingu vo vyhľadávačoch sú platené odkazy a SEO (kontextová reklama).

Platené odkazy vo vyhľadávačoch popri SEO patria medzi najpoužívanejšie a veľmi účinne metódy podpory návštevnosti stránok. Taktiež je tu snaha dosiahnuť čo najvyššiu pozíciu vo vyhľadávačoch. Jedná sa o čisto komerčnú aktivitu. Link sa objaví navrchu výsledkov hľadania alebo na pravej strane a je označený ako sponzorovaný. Za túto pozíciu firma platí firme, ktorá prevádzkuje daný vyhľadávač. Aktuálne najdôležitejšie slovenské katalógy podľa výšky PR sú: Zoznam, Centrum, Azet, Atlas. Ďalšie sú napr. Best, Surf, Katalóg, Hľadať, Pozri, Szm, Aktualny, Kdeje, Link, Stránky, Nájdeš, Server, Webstránka. V

Česku vládne seznam.cz a vo svete Yahoo! a Open Dictionary Projekt DMOZ.org. Intextová reklama je taktiež druhom kontextovej reklamy, kde sa kľúčové slová v textoch článkov zvýraznia podčiarknutím. Keď sa prejde myšou ponad takto zvýraznené slovo, objaví sa textová alebo bannerová reklama odkazujúca na stránku inzerenta. Táto kontextová reklama oslovuje ľudí, ktorí produkt aktívne nevyhľadávajú. Etarget je najrozsiahlejší PPC systém kontextovej reklamy na Slovensku, ale je obľúbený aj v ČR a Maďarsku. Ponúka reklamu: kontextovú v článkoch, vo výsledkoch vyhľadávania a všeobecné odkazy. Výhodou je, že reklamu vie skvele zacieliť – reklamný odkaz sa zobrazí ľudom, ktorí zadali naše kľúčové slová. Cena za jedno kliknutie závisí od popularity slova. PPC kampaň je veľmi vhodná na Facebooku, ktorý láka čoraz viac Slovákov. Podľa interných meraní Facebooku, ktoré poskytol reklamný partner Etarget, mesačne navštevuje jeho stránky vyše 400 tisíc slovenských užívateľov, pričom viac ako polovica z nich sa pripája každý deň.

Snahou prieskumu je zistiť, ktoré formy internetovej reklamy sú zákazníkmi preferované, čo ich na reklame najviac zaujme a či svoj záujem potvrdia aj kúpou daného výrobku alebo služby. Prieskum sa realizoval v mesiaci január 2012. Jednalo sa o vekovú kategóriu 18 – 60 rokov. Oslovených bolo 512 ľudí, z ktorých 338 vyplnilo dotazník. Cieľ a metodika prieskumu Cieľom prieskumu je na vybranej vzorke respondentov špecifikovať, čo ľudí motivuje pri reagovaní na reklamy, prečo a na aký typ reklamy najčastejšie klikajú, čo ich na danej reklame upúta a kde je to najpreferovanejšie miesto pre reklamu. Taktiež koľkí potvrdia svoj záujem aj kúpou.

K naplneniu cieľa prieskumu je použitá nasledovná metodika:
 Oslovení respondenti boli známi, známi známych, kamaráti a rodina.
 Dotazník obsahuje úvodnú časť, v ktorej je oslovenie respondenta, dôvod realizácie výskumu, spôsob vyplňovania dotazníka. Dotazník je rozdelený na dve základné časti, na otázky k danej téme a všeobecné otázky (pohlavie, vek, stav). Celkovo obsahuje 9 otázok. Respondenti môžu odpovedať označením konkrétnej odpovede, áno-nie, alebo môžu dopísať aj vlastnú odpoveď.
 Distribúcia dotazníka je realizovaná prostredníctvom emailu a Facebooku.
 Hlavnými metódami vyhodnotenia údajov z dopytovania je jednorozmerná analýza vyjadrená prostredníctvom absolútnych početností a percentuálnym vyjadrením.

Prieskum potvrdil skutočnosť, že internet je už bežnou súčasťou života väčšiny ľudí. Takmer polovica oslovených ľudí vyplnili dotazník okamžite, behom pár hodín. 338 ľudí vyplnilo dotazník počas jedného týždňa. Prekvapujúce neboli ani odpovede na otázku – na aké reklamné odkazy najčastejšie klikáte, pričom s 28% vedie reklama na sociálnych sieťach, na Facebooku, v tesnom závese s 24% sa umiestnila bannerová reklama a ďalej emailová reklama s 22%.

Dôležité pre tento výskum je ale zistiť: aká reklama ľuďom najčastejšie udrie do očí, čo ich na reklame najviac upútalo, prečo klikajú práve na danú reklamu a či svoj záujem potvrdzujú aj kúpou daného výrobku alebo služby. Prieskum potvrdil, že 44% ľudí zaujme samotný produkt, čo nám napovedá, že v prvom rade pri podnikaní na internete je aj tak stále podstatný samotný produkt, až následne samotné charakteristiky reklamy. 18% opýtaných kliklo na reklamu len zo zvedavosti, 13% zaujal vtipný motív reklamy a 10% upútala farba. Ako iné odpovede boli uvedené: jednoduchosť a priamosť reklamy, kamarát už klikol na reklamu, zaujímavá stavba a stvárnenie bannera.

Množstvo ľudí uviedlo, že ich zaujal samotný produkt. Pre naplnenie cieľa prieskumu je samozrejmá potreba poznania konkrétneho produktu, ktorý zákazníci preferujú. Respondenti prieskumu ako odpovede uviedli rôzne produkty. Ich početnosť sa pohybovala približne rovnako. Najčastejšie (15% opýtaných) ľudia reflektujú na reklamu starostlivosť o telo (posilňovňa, masáže, welness, plastická chirurgie, depilácia), takisto na produkty ako elektronika (12%) a doplnky, šperky, klenoty (12%). 10% ľudí zaujme reklama na kozmetiku a rovnako na potraviny. 9% preferuje knihy a časopisy a 7% upúta reklama na šport a športové produkty.

Pri rozhodovaní, či reagovať kliknutím na reklamu propagujúcu produkty z najväčšej miery rozhoduje cena (41%.), následne kvalita produktu alebo služby (32%) a až potom priláka zákazníka reklamná akcia formou darčeka, niečoho navyše bonusu (27%).


Zdá sa, že nakupovanie cez internet ľudia u nás využívajú čoraz viac. Až 72% respondentov si na základe reklamy kúpilo už cez internet produkt alebo službu.


Dôvodov, prečo ľudia využívajú nakupovanie cez internet je viacero. Avšak najdôležitejším (21%) je pohodlie nákupu z domova, čo súvisí aj s 18% odpovedí o úspore času a 12% ľudí vyhovuje dovoz až domov. 19% využíva kúpu cez internet kvôli nižším cenám oproti kamenným obchodom. 11% opýtaným je spokojných so širokým výberom a s rovnakou početnosťou ľudia zvolia internetový nákup kvôli väčšiemu množstvo informácií o produkte. 8% ľudí je spokojných s možnosťou lepšieho porovnávania cien a produktov.

Do 20 rokov 21-25 rokov 26-30 rokov 31-40 rokov 41 a viac
Dotazník respondenti ukončili odpovedaním na všeobecné otázky, ohľadom pohlavia, veku a súčasného stavu. Prieskumu sa zúčastnilo 216 žien (64%) a 122 mužov (36%). Tento pomer by mohol mať aj za následok výsledok v otázke preferencie typu produktu – starostlivosť o telo.
Respondenti, ktorí sa zúčastnili prieskumu sú prevažne mladí ľudia vo veku od 21 do 30 rokov (76%). Vysvetlením tohto vekového priemeru je vybraná vzorka mojich známych, kamarátov, ktorej bol dotazník poslaný. Toto taktiež vysvetľuje tretinové (32%) zastúpenie študentov. Najväčšie zastúpenie majú zamestnaní ľudia (45%) a značná časť mojich známych sú podnikatelia, to vysvetľuje 16% zastúpenie.

DISKUSIA
Snahou tohto prieskumu bolo priblížiť rôzne formy internetovej reklamy a zistiť, aká forma reklamy je preferovaná medzi ľuďmi, čo ich na reklame najviac zaujme a upúta a či svoj záujem potvrdia aj kúpou daného výrobku alebo služby. Internet – tento interaktívny priestor je neskutočne rýchly a dynamický a preto si treba položiť otázku, akým smerom sa bude ďalej uberať. Tak ako sa menia a vyvíjajú technológie, mení sa i správanie a požiadavky užívateľov internetu. Dá sa predpokladať, že budú čoraz náročnejší a na uspokojenie ich potrieb budú musieť firmy vynakladať značné úsilie, aby obstáli v konkurenčnom boji. Ale práve preto je potrebné poznať potenciálnych zákazníkov, ich pohnútky pri reagovaní na internetovú reklamu a podľa toho ju prispôsobovať .

E-marketing je pomerne široká oblasť, ktorá zahŕňa rôzne efektívne nástroje. Firmy tak môžu v porovnaní s klasickým marketingom propagovať výrobky a služby dosiaľ netušenými spôsobmi. Rapídny rozvoj internetu a www však spôsobil za posledné roky až záplavu informácií, čo sa prejavuje aj pri prezentácií firmy. Mať vlastnú web stránku už nie je len výsadou niekoľkých zainteresovaných firiem. Kým v minulosti platilo „byť na webe znamená byť videný“, v dôsledku tejto explózie informácii to dnes možno chápať skôr ako „byť nájditeľný znamená byť videný“. Pre firmu je nepostačujúce mať kvalitnú stránku, keď o nej nikto nevie. Preto by mala na prezentáciu vhodne využiť nástroje internetovej reklamy podľa svojich možností a predmetnej činnosti. Tomu však predchádza poznanie zákazníckych preferencií. Na aký typ reklamy a jej prevedenie ľudia pozitívne reagujú. Dobre vedený e-marketing zarába a zvyšuje predaj. On-line marketing je veľmi perspektívny trend, ktorý sa rozvíja spolu s informačnými technológiami a preto bude zaujímavé sledovať čo nové prinesie do budúcnosti.

Autor: JANA TROGOVÁ